تست های کنکور: انتقال اطلاعات در نسل ها

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


تست های کنکور فصل انتقال اطلاعات در نسل ها:

تست های غیر ترکیبی:

1.با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و هر جایگاه دو دگره (الل) دارد و دگره های بارز، رنگ قرمز و دگره های نهفته، رنگ سفید را به وجود می آورند و رخ نمود (فنوتیپ)های در آستانه طیف که قرمز و سفید هستند به ترتیب ژن نمود (ژنوتیپ)های AABBCC و aabbcc را دارند، بنابراین ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود (ژنوتیپ)های AAbbcc و aaBBCC به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

1) aaBbCC

AABBCc (2

AaBBCc (3

AABbCC (4

2.در یک خانواده، مادر گروه خونی AB دارد و علاوه بر داشتن پروتئین D در غشای گویچه های قرمز خود، می تواند عامل انعقادی شماره ۸ را بسازد و پدر گروه خونی B و پروتئین D دارد و فاقد عامل انعقادی شماره ۸ است. اگر دختر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شماره ۸ و فاقد پروتئین D باشد و بتواند فقط کربوهیدرات A گروه خونی را بسازد، در این صورت، تولد کدام فرزند غیرممکن است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱)پسری دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پروتئین D و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون

۲)پسری با اختلال در فرایند لخته شدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین D

۳)دختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین D و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون

۴)دختری با اختلال در فرایند لخته شدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین D

تست های ترکیبی:

1.با قرار گرفتن دانه گرده گل میمونی سفید (WW) بر روی کلاله گل میمونی صورتی (RW)، کدام رخ نمود  فنوتیپ) برای رویان و کدام ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

1)صورتی – WWR

2)صورتی – RRR

3)سفید – WRR

4)سفید – WWW


پاسخنامه تست های کنکور فصل انتقال اطلاعات در نسل ها:

پاسخ تست های غیر ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 1

پاسخ سوال 2: گزینه 4

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 4


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل انتقال اطلاعات در نسل ها

سوال های امتحانی: فصل انتقال اطلاعات در نسل ها

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: