تست های کنکور: انتقال اطلاعات در نسل ها

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


تست های کنکور فصل انتقال اطلاعات در نسل ها:

تست های غیر ترکیبی:

1.در یک خانواده، مادر گروه خونی AB دارد و علاوه بر داشتن پروتئین D در غشای گویچه های قرمز خود، می تواند عامل انعقادی شماره ۸ را بسازد و پدر گروه خونی B و پروتئین D دارد و فاقد عامل انعقادی شماره ۸ است. اگر دختر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شماره ۸ و فاقد پروتئین D باشد و بتواند فقط کربوهیدرات A گروه خونی را بسازد، در این صورت، تولد کدام فرزند غیرممکن است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱) پسری دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پروتئین D و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون

۲) پسری با اختلال در فرایند لخته شدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین D

۳) دختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین D و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون

۴) دختری با اختلال در فرایند لخته شدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین D

2.در یک خانواده پدر و مادری به ترتیب گروه خونی A و B را دارند و هر دو علاوه بر داشتن پروتئین D در غشای گویچه های قرمز خود، می توانند عامل انعقادی شماره ۸ را بسازند. اگر پسر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شماره ۸ باشد و نتواند کربوهیدرات های گروه خونی و نیز پروتئین D را بسازد. در این صورت، تولد کدام فرزند در این خانواده غیر ممکن است؟ (کنکور سراسری، خارج 98)

۱) دختری دارای عامل انعقادی شماره ۸ و دارای پروتئین D و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی

۲) پسری دارای عامل انعقادی شماره ۸ و با توانایی تولید یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئینD

3) پسری با اختلال در فرایند لخته شدن خون و دارای فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین D

۴) دختری با اختلال در فرایند لخته شدن خون و دارای هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین D

3.با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و هر جایگاه دو دگره (الل) دارد و دگره های بارز، رنگ قرمز و دگره های نهفته، رنگ سفید را به وجود می آورند و رخ نمود (فنوتیپ)های در آستانه طیف که قرمز و سفید هستند به ترتیب ژن نمود (ژنوتیپ)های AABBCC و aabbcc را دارند، بنابراین ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود (ژنوتیپ)های AAbbcc و aaBBCC به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

1) aaBbCC

AABBCc (2

AaBBCc (3

AABbCC (4

4.با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت دارای سه جایگاه ژنی است و هر کدام دو دگره (الل) دارند و دگره های بارز، رنگ قرمز و دگره های نهفته، رنگ سفید را به وجود می آورند و رخ نمود (فنوتیپ)های در آستانه طیف یعنی قرمز و سفید به ترتیب ژن نمود AABBCC و aabbcc را دارند، بنابراین ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود (ژنوتیپ)های AABBCC و aabbcc به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟ (کنکور سراسری، خارج 98)

1) AABBcc

2) AaBBcc

3) AaBBCC

4) AABbCC

تست های ترکیبی:

1.با قرار گرفتن دانه گرده گل میمونی سفید (WW) بر روی کلاله گل میمونی صورتی (RW)، کدام رخ نمود  فنوتیپ) برای رویان و کدام ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

1) صورتی – WWR

2) صورتی – RRR

3) سفید – WRR

4) سفید – WWW

2.با قرار گرفتن دانه گرده گل میمونی صورتی (RW) بر روی کلاله گل میمونی سفید (WW)، کدام رخ نمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟ (کنکور سراسری، خارج 98)

۱) قرمز – WWW

۲) قرمز – RRR

۳) صورتی – RWW

۴) صورتی – RRW

3.در غدد جنسی یک فرد بالغ، یاخته هایی که در طی فرایند زامد زایی (اسپرم زایی) از هم جدا می شوند، چه مشخصه ای دارند؟ (کنکور سراسری، خارج 98)

۱) با تقسیم خود، یاخته های تک لاد (هاپلوئید)ی را به وجود می آورند.

۲) برای هر صفت مستقل از جنس، یک دگره (الل) دارند.

۳) ابتدا به کمک بخشی از ساختار خود جابه جا می گردند.

۴) با ترشحات خود تمایز زامه (اسپرم)ها را باعث می شوند.


پاسخنامه تست های کنکور فصل انتقال اطلاعات در نسل ها:

پاسخ تست های غیر ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 4

پاسخ سوال 2: گزینه 4

پاسخ سوال 3: گزینه 1

پاسخ سوال 4: گزینه 2

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 4

پاسخ سوال 2: گزینه 3

پاسخ سوال 3: گزینه 2


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل انتقال اطلاعات در نسل ها

سوال های امتحانی: فصل انتقال اطلاعات در نسل ها

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: