سوال های امتحانی: تولید مثل نهاندانگان

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


سوال های امتحانی فصل تولید مثل نهاندانگان:

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.یاخته و بافت گیاهی در شرایط مناسب، با تقسیم میتوز، توده ای از یاخته های هم شکل را به وجود می آورند که کال نامیده می شود.

2.گیاهی مانند شلغم و چغندر قند در سال دوم رشد زایشی دارد و مواد حاصل از فتوسنتز در ریشۀ آنها ذخیره می شوند.

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.در گیاهان گل دار برای انتقال گامت نر ساختاری به نام …………. تشکیل می شود. 

2.میوه ای که از رشد تخمدان ایجاد شده باشد، میوه ………….. نامیده می شود.

گزینه درست را انتخاب کنید:

1.در کدام یک از گیاهان زیر، تکثیر رویشی به وسیلهٔ ساقهٔ ویژه انجام می شود که به طور افقی زیر خاک رشد می کند و همانند ساقۀ هوایی جوانه انتهایی و جانبی دارد؟ (امتحان نهايي، خرداد 95 با تغيير)
1) نرگس
2) زنبق
3) توت فرنگی  
4) سیب زمینی

سوال های تشریحی:

1.اصطلاح «گرده افشانی» را تعریف کنید؟

2.شکل روبرو مربوط به تولید مثل در نهاندانگان است، موارد 3 و 6 را نامگذاری کنید. (امتحان نهايي، خرداد 92)

3.در رابطه با شکل زیر که مربوط به دانهٔ یک گیاه نهان دانه است، به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهايي، خرداد 95 با تغيير)

الف. به کدام شماره برگ های رویانی نیز می گویند، که بخش های ذخیره دانه را تشکیل می دهد؟

ب. شمارهٔ 1 چه نام دارد؟

4.در کدام گیاه مقابل، لپه ها پس از خروج از خاک باز می شوند؟ (امتحان نهايي، خرداد 96)

۱. ذرت ۲. لوبيا


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحانی فصل تولید مثل نهاندانگان:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1.پاسخ: درست

2.پاسخ: نادرست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1.پاسخ: لولۀ گرده

2.پاسخ: حقیقی

پاسخ انتخاب گزینه:

1.پاسخ: زنبق

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1: به انتقال دانۀ گرده از بساک به کلاله گرده افشانی می گویند.

پاسخ سوال 2: شمارهء 3. تخم زا، شمارهء 6. لولهء گرده

پاسخ سوال 3:

الف. شمارهء 3

ب. ساقهء رویانی

پاسخ سوال 4: لوبیا


گردآورنده: حسن لطفی

بر اساس کتاب درسی: سال 98


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل تولید مثل نهاندانگان

تست های کنکور: فصل تولیدمثل نهان دانگان

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: