سوال های نهایی: تغییر در اطلاعات وراثتی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحان نهایی فصل تغییر در اطلاعات وراثتی:

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.علت مقاوم شدن باکتری ها به پادزیست ها (آنتی بیوتیک ها)، انتخاب طبیعی است. (امتحان نهایی، خرداد 98)

2.هرچه اندازه یک جمعیت بزرگ تر باشد، رانش دگرهای اثر بیشتری دارد. (امتحان نهایی، دی 97)

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.از مواد شیمیایی جهش زا می توان به……….اشاره کرد که در دود سیگار وجود دارد. (امتحان نهایی، خرداد 98)

2.به فرایندی که باعث تغییر فراوانی دگره ای بر اثر رویدادهای تصادفی می شود،……….می گویند. (امتحان نهایی، خرداد 98)

3.پیدایش گیاهان چندلادی( پلی پلوییدی)، مثال خوبی از گونه زایی………………است. (امتحان نهایی، دی 97)

در عبارت های زیر جواب صحیح را انتخاب کنید:

1.در گونه زایی (دگرمیهنی _هم میهنی) جدایی جغرافیایی رخ می دهد. (امتحان نهایی، خرداد 98)

سوال های تشریحی:

1.در مورد تغییر در مادهء وراثتی جانداران به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، خرداد 98)

الف. اگر رمز یک آمینو اسید به رمزی دیگری برای همان آمینو اسید تبدیل شود و تاثیری بر پروتئین نگذارد، چه نوع جهش جانشینی رخ داده است؟

ب. ژنگان (ژنوم) هسته ای انسان شامل چند فام تن (کروموزوم) غیر جنسی است؟

2.در مورد تغییر در ماده وراثتی جانداران به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. کدام نوع جهش کوچک باعث ایجاد گویچه های قرمز داسی شکل می شود؟

ب. کدام دنا (DNA)، ژنگان سیتوپلاسمی را در ژنگان انسان تشکیل می دهد؟

ج. بنزوپیرن که در دود سیگار وجود دارد یک عامل جهش زای فیزیکی است یا شیمیایی؟

د. چه ترکیباتی برای ماندگاری محصولات پروتئینی مثل سوسیس و کالباس به آنها اضافه می شود؟

3.چرا انگل بیماری مالاریا در افراد با ژن نمود HbAHbS نمی تواند باعث بیماری شود؟ (امتحان نهایی، خرداد 98)

4.در مورد تغییر در جمعیت ها و گونه ها به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. چرا افراد دارای ژن نمود ناخالص HbAHbS در برابر مالاریا مقاوم اند؟

ب. اندام هایی که طرح ساختاری آنها یکسان است، و کار متفاوتی دارند، چه نامیده می شوند؟

ج. بقایای پا در لگن مار پیتون نشان دهنده چه نوع ساختارهایی است؟

5.اصطلاحات ساختار آنالوگ را تعریف کنید. (امتحان نهایی، خرداد 98)


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحان نهایی فصل تغییر در اطلاعات وراثتی:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1.پاسخ: درست

2.پاسخ: نادرست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1.پاسخ: بنزوپیرن

2.پاسخ: رانش دگره ای

3.پاسخ: هم میهنی

پاسخ انتخاب جواب صحیح عبارات:

1.پاسخ: دگرمیهنی

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1:

الف. جهش خاموش

ب. 22 فام تن (کروموزوم) غیرجنسی

پاسخ سوال 2:

الف. جهش جانشینی

ب. دنای راکیزه

ج. شیمیایی

د. ترکیبات نیتریت دار

پاسخ سوال 3: چون وقتی گویچه ها را آلوده می کند، شکل آنها داسی شکل می شود و انگل می میرد.

پاسخ سوال 4:

الف. این انگل نمی تواند در افراد HbAHbS سبب بیماری شود چون وقتی این گویچه ها را آلوده می کند، شکل  آنها داسی شکل می شود و انگل می میرد.

ب. اندام ها یا ساختارهای همتا

ج. ساختارهای وستیجيال

پاسخ سوال 5: ساختارهایی را که کار یکسان اما طرح متفاوت دارند، ساختارهای آنالوگ می نامند.


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل تغییر در اطلاعات وراثتی

تست های کنکور: فصل تغییر در اطلاعات وراثتی

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: