تست های کنکور: گردش مواد در بدن

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


تست های کنکور فصل گردش مواد در بدن:

تست های ترکیبی:

1.مطابق با شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱) بخش ۲ برخلاف بخش ۳، با رشته های عصبی در ارتباط است.

۲) بخش ۱ همانند بخش ۲، بیش از یک نوع رشته پروتئینی دارد.

۳) بخش ۳ همانند بخش ۴، ساختاری حاوی صفحات بینابینی دارد.

۴) بخش ۴ برخلاف بخش ۱، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد.

2.کدام عبارت، نادرست است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱) در جنین انسان، همه یاخته های خونی از یاخته های بنیادی مغز استخوان به وجود می آیند.

۲) در یک فرد بالغ، pH خون می تواند توسط پروتئینی حاوی چهار رشته پلی پپتیدی تنظیم شود.

۳) در یک فرد بالغ، یاخته های بنیادی مغز استخوان می تواند منشا انواع مختلف یاخته های خونی باشد.

۴) در جنین انسان، یک نوع یاخته بنیادی می تواند در تولید قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون هسته ای سهیم باشد.

3.در یک فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبین در داخل اندامی از بدن که خون لوله گوارش ابتدا به آن وارد می شود، ذخیره می گردد، چند مورد، درباره این اندام صحیح است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

الف – در تولید کلسترول نقش دارد.

ب – بر سرعت تولید یاخته های قرمز خون تأثیرگذار است.

ج – از طریق یاخته های بنیادی خود، گویچه های قرمز را تولید می نماید.

د – فاصله یاخته های بافت پوششی در مویرگ های آن بسیار زیاد است.

۱) 1

۲) 2

۳) 3

۴) 4

4.کدام عبارت، درباره نوعی یاخته خونی که هسته دو قسمتی روی هم افتاده و میان یاخته ای (سیتوپلاسمی) بادانه های تیره دارد، درست است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱) می تواند پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر شود.

۲) می تواند پس از تغییر، به نوعی درشت خوار تبدیل شود.

۳) در مواردی باعث می شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی خطر واکنش نشان دهد.

۴) در مواردی، به کمک نوعی بسپار (پلیمر) خود، مرگ برنامه ریزی شده ای را به راه می اندازد.

5.برای تعیین سرعت و ترکیب شيره پروردۂ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی، درباره این جاندار صادق است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱) مغز آن، از چند گره مجزا تشکیل شده است.

۲) همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب باز می گردد.

۳) دهانه قیف مژکدار سامانه دفعی آن، مستقیما با مایعات بدن ارتباط دارد.

۴) تنفس آن از طریق برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی صورت می گیرد.

6.سامانه گردشی مضاعف برای نخستین بار در گروهی از جانوران شکل گرفت. کدام ویژگی، درباره این گروه از جانوران نادرست است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱) هوا به وسيله مکش حاصل از فشار منفی به شش های آنها وارد می شود.

۲) لاروی آنها دارای آبشش های خارجی بیرون زده از سطح بدن است.

3) در شرایطی، باز جذب آب از مثانه آنها به خون افزایش می یابد.

۴) بیشتر تبادلات گازی آنها، از طریق پوست انجام می گیرد.


پاسخنامه تست های کنکور فصل گردش مواد در بدن:

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 2

پاسخ سوال 2: گزینه 1

پاسخ سوال 3: گزینه 3

پاسخ سوال 4: گزینه 3

پاسخ سوال 5: گزینه 2

پاسخ سوال 6: گزینه 1


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل گردش مواد در بدن

سوال های امتحانی: فصل گردش مواد در بدن

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: