تست های کنکور: جذب و انتقال مواد در گیاهان

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


دانلود فایل مجموعه تست های کنکور ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ داخل کشور: جذب و انتقال مواد در گیاهان + پاسخنامه کلیدی


تست های کنکور فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان:

تست های مستقل کنکور ۹۸:

۱.کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ (تست ۱۵۶، سراسری داخل ۹۸)

«یکی از شرایط ……………………….. گیاه است.»

۱) افزایش خروج قطرات آب از انتها با لبه برگ ها، افزایش مقدار فشار ریشه ای

۲) حرکت آب و املاح در آوندهای چوبی، مکش ناشی از سطح بخش های هوایی

۳) باز شدن روزنه های هوایی، جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاخته های نگهبان روزنه های

۴) کاهش خروج آب از منفذ بین یاخته های نگهبان روزنه های هوایی، کاهش بخار آب در هوای اطراف

۲.کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ (تست ۱۵۶، سراسری خارج ۹۸)

«یکی از شرایط ……………………… گیاه است.»

۱) افزایش خروج قطرات آب از انتها یا لبه برگ ها، افزایش مقدار فشار ریشه ای

۲) حرکت آب و املاح در آوندهای چوبی، فقدان مکش ناشی از سطح بخش های هوایی

۳) بسته شدن روزنه های هوایی، جذب آب به دنبال تجمع مواد محلول در یاخته های نگهبان روزنه

۴) کاهش خروج آب از منفذ بین یاخته های نگهبان روزنه های هوایی، کاهش بخار آب در هوای اطراف

تست های ترکیبی کنکور ۹۸:

۱.کدام مورد، درباره دو گروه مهم باکتری های هم زیست با گیاهان صادق است؟ (تست ۱۹۳، سراسری داخل ۹۸)

۱) در بخش های زیرزمینی گیاه مستقر می شوند.

۲) در شکل مولکولی نیتروژن جو تغییر ایجاد می کنند.

۳) واکنش های مربوط به تثبیت کربن را انجام می دهند.

۴) همه مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاهان به دست می آورند.

۲.دو گروه مهم باکتری های هم زیست با گیاهان برخلاف قارچ های هم زیست با ریشه گیاهان دانه دار چه مشخصه ای دارند؟ (تست ۱۶۰، سراسری خارج ۹۸)

۱) با کمک انرژی نور خورشید، ماده آلی می سازند.

۲) برای گیاهان، مواد معدنی و فسفات فراهم می کنند.

۳) مواد آلی را از اندام های غیرهوایی گیاهان دریافت می کنند.

۴) نیتروژن جو را به نیتروژن قابل استفاده گیاهان تبدیل می کنند.

۳.کدام عبارت، درباره ریشه یک گیاه علفی دو لپه ای صادق نیست؟ (تست ۱۶۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) مرز بین پوست و استوانه آوندی قابل رویت است.

۲) دسته های آوندهای چوبی و آبکشی به صورت یک در میان قرار دارند.

۳) نوار کاسپاری در دیواره جانبی یاخته های درون پوست (آندودرم) وجود دارد.

۴) پارانشیم مغزی در بخش مرکزی استوانه آوندی به وضوح دیده می شود.

۴.برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پروردهء گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی، درباره این جاندار صادق است؟ (تست ۱۹۶، سراسری داخل ۹۸)

۱) مغز آن، از چند گره مجزا تشکیل شده است.

۲) همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب باز می گردد.

۳) دهانه قیف مژکدار سامانه دفعی آن، مستقیما با مایعات بدن ارتباط دارد.

۴) تنفس آن از طریق برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی صورت می گیرد.

۵.برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پرورده گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی درباره این جاندار درست است؟ (تست ۱۷۲، سراسری خارج ۹۸)

۱) در هنگام انقباض قلب، دریچه های منافذ آن باز هستند.

۲) اسکلت آن، علاوه بر کمک به حرکت، وظیفه حفاظتی دارد.

۳) با تحریک هر گره عصبی، همه ماهیچه های بدن فعال می شوند.

۴) رشته های میان دو طناب عصبی موازی، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند.


پاسخنامه تست های کنکور فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان:

پاسخ تست های مستقل کنکور ۹۸:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۴

پاسخ سوال ۲: گزینه ۱

پاسخ تست های ترکیبی کنکور ۹۸:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۲

پاسخ سوال ۲: گزینه ۴

پاسخ سوال ۳: گزینه ۴

پاسخ سوال ۴: گزینه ۲

پاسخ سوال ۵: گزینه ۲


گردآورنده: حسن لطفی گرمی


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان

سوال های امتحانی: فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان

۲
برچسب ها :

دیدگاه شما

۲ دیدگاه

 • سعيد
  4 سال پیش

  تست یک و دو تکراری هستند ولی دو جواب مختلف دادین. واقعا که.

  • زیست یاد
   4 سال پیش

   با دقت بیشتری بخونید.

شبکه‌های اجتماعی ما: