سوال های نهایی: جریان اطلاعات در یاخته

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحان نهایی فصل جریان اطلاعات در یاخته:

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.طول عمر رنای پیک (mRNA) در پیش هسته ای ها (پروکاریوت ها) بیشتر از هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) است. (نهایی خرداد 98)

2.تجمع رناتن ها (ريبوزوم ها) فقط در یاخته های پیش هسته ای (پروکاریوت) دیده می شود. (نهایی شهریور 98)

3.در هو هسته ای ها (یوکاریوت ها)، اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است. (نهایی دی 97)

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.به بخش هایی که در مولکول دنا وجود دارند و رونوشت آن ها در رنای پیک سیتوپلاسمی حذف نمی شوند، ………………. می گویند. (نهایی دی 97)

در عبارت های زیر جواب صحیح را انتخاب کنید:

1.رمزه (کدون) آغاز یا (UGA – AUG) رمزه ای است که ترجمه از آن آغاز می شود. (نهایی شهریور 98)

2.در تنظیم (منفی _ مثبت) رونویسی، پروتئین های خاصی با رنابسپاراز (RNA پلی مراز) کمک می کنند تا بتواند به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند. (نهایی خرداد 98)

سوال های تشریحی:

1.در مورد رونویسی به پرسش های زیر پاسخ دهید. (نهایی دی 97)

الف. در هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) رنای رناتنی (rRNA) توسط کدام آنزیم رنابسپاراز ساخته می شود؟

ب. به رشته مکمل رشته الگو در مولکول دنا، چه گفته می شود؟

2.اصطلاحات «رنای (RNA) بالغ» تعریف کنید. (نهایی خرداد 98)

3.در شکل روبرو یک رنای ناقل (tRNA) با تاخوردگی اولیه نشان داده شده است. (نهایی خرداد 98)

کدام شماره توالی پادرمزه (آنتی کدون) را نشان می دهد.

4.به سؤالات زیر درباره مراحل ترجمه پاسخ دهيد. (نهایی شهریور 98)

الف) در کدام مرحله فقط جایگاه P پر می شود و جایگاه ها A و E خالی می ماند؟

ب) چرا با ورود یکی از رمزه های پایان ترجمه در جایگاه A، این جایگاه توسط پروتئین هایی به نام عوامل آزاد کننده اشغال می شود؟ 


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحان نهایی فصل جریان اطلاعات در یاخته:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1.پاسخ: نادرست

2.پاسخ: نادرست

3.پاسخ: درست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1.پاسخ: AUG

2.پاسخ: بیانه (اگزون)

پاسخ انتخاب جواب صحیح عبارات:

1. پاسخ: مثبت

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1:

الف.توسط رنا بسپاراز ۱( RNA پلی مراز)

ب.رشته رمزگذار

پاسخ سوال 2: با حذف رونوشت میانه ها (اینترون ها) از رنای اولیه و پیوستن بخش های باقی مانده به هم، رنای بالغ ساخته می شود.

پاسخ سوال 3: شمارهء 1

پاسخ سوال 4:

الف) مرحله آغاز

ب) چون رنای ناقل مکمل آن وجود ندارد.


گردآورنده: حسن لطفی

بر اساس کتاب درسی: سال 98


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل جریان اطلاعات در یاخته

تست های کنکور: فصل جریان اطلاعات در یاخته

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: