سوال های نهایی: جریان اطلاعات در یاخته

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحان نهایی فصل جریان اطلاعات در یاخته:

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.طول عمر رنای پیک (m RNA) در پیش هسته ای ها (پروکاریوت ها) بیشتر از هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) است. (امتحان نهایی، خرداد 98)

2.در هو هسته ای ها (یوکاریوت ها)، اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است. (امتحان نهایی، دی 97)

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.به بخش هایی که در مولکول دنا وجود دارند و رونوشت آن ها در رنای پیک سیتوپلاسمی حذف نمی شوند، ………………. می گویند. (امتحان نهایی، دی 97)

در عبارت های زیر جواب صحیح را انتخاب کنید:

1.در تنظیم (منفی _ مثبت) رونویسی، پروتئین های خاصی با رنابسپاراز (RNA پلی مراز) کمک می کنند تا بتواند به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند. (امتحان نهایی، خرداد 98)

سوال های تشریحی:

1.در مورد رونویسی به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. در هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) رنای رناتنی (rRNA) توسط کدام آنزیم رنابسپاراز ساخته می شود؟

ب. به رشته مکمل رشته الگو در مولکول دنا، چه گفته می شود؟

2.در مورد رونویسی به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، خرداد 98)

الف.در هوهسته ای ها رنای رناتنی (rRNA) توسط کدام رنابسپاراز ساخته می شود؟

ب.در کدام مرحله، رنابسپاراز راه انداز را شناسایی می کند؟

3.اصطلاحات «رنای (RNA) بالغ» تعریف کنید. (امتحان نهایی، خرداد 98)

4.در مورد «به سوی پروتئین» به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. ساخته شدن پلی پپتید از روی اطلاعات رنای پیک، چه نامیده می شود؟

ب. تفاوت توالی های انواع رناهای ناقل مربوط به کدام ناحیه می باشد؟

ج. چرا در هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) فرصت بیشتری برای پروتئین سازی وجود دارد؟

5.در شکل روبرو یک رنای ناقل (tRNA) با تاخوردگی اولیه نشان داده شده است. (امتحان نهایی، خرداد 98)

کدام شماره توالی پادرمزه (آنتی کدون) را نشان می دهد.

6.در مورد ترجمه به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، خرداد 98)

الف.رمزه (کدون) آغاز یا AUG معرف کدام آمینو اسید است؟

ب.در طول کدام مرحلهء ترجمه، فقط جایگاه P رناتن (ریبوزوم) پر می شود؟

ج.رنای ناقل بدون آمینواسید از کدام جایگاه رناتن خارج می شود؟

7.در مورد تنظیم بیان ژن به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. در تنظیم مثبت رونویسی در باکتری اشرشیاکلای چه عاملی سبب می شود که فعال کننده به جایگاه خود بچسبد؟

ب. در هوهسته ای ها، پروتئین هایی که با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز، رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت می کنند، چه نام دارند؟


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحان نهایی فصل جریان اطلاعات در یاخته:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1.پاسخ: نادرست

2.پاسخ: درست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1.پاسخ: بیانه (اگزون)

پاسخ انتخاب جواب صحیح عبارات:

1. پاسخ: مثبت

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1:

الف.توسط رنا بسپاراز ۱( RNA پلی مراز)

ب.رشته رمزگذار

پاسخ سوال 2:

الف.رنابسپاراز 1

ب.مرحله آغاز

پاسخ سوال 3: با حذف رونوشت میانه ها (اینترون ها) از رنای اولیه و پیوستن بخش های باقی مانده به هم، رنای بالغ ساخته می شود.

پاسخ سوال 4:

الف.ترجمه

ب.ناحیه پادرمزهای (آنتی کدونی)

ج.در این یاخته ها سازوکارهایی برای حفاظت رنای پیک در برابر تخریب وجود دارد، بنابراین، فرصت بیشتری برای پروتئین سازی هست.

پاسخ سوال 5: شمارهء 1

پاسخ سوال 6:

الف.آمینواسید متیونین

ب.مرحله آغاز

ج.جایگاه E

پاسخ سوال 7:

الف.مالتوز

ب.عوامل رونویسی


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل جریان اطلاعات در یاخته

تست های کنکور: فصل جریان اطلاعات در یاخته

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: