سوال های امتحانی: ازیاخته تا گیاه

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


سوال های امتحانی فصل ازیاخته تا گیاه:

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.یاخته های نگهبان روزنه مانند یاخته های دیگر روپوست، سبزینه دارند.

2.در کنار آوندهای آبکش نهان دانگان، یاخته های همراه قرار دارند که به آوندهای آبکش در ترابری شیرۀ پرورده کمک می کنند.

3.آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی هستند و در شیرابۀ بعضی گیاهان به مقدار فراوانی موجود اند و هیچ ضرری ندارد.

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.یکی از ترکیبات رنگی که در کُریچه ذخیره می شود ……….. است که در در pH های متفاوت تغییر رنگ می دهد.

2.رایج ترین بافت در سامانه بافت زمینه ای ………………. است.

3.کامبیوم چوب پنبه ساز و یاخته های حاصل از آن در مجموع ……………. را تشکیل می دهند.

گزینه درست را انتخاب کنید:

1.یاخته های بافت ………….. دیوارۀ پسین ندارند؛ اما دیوارۀ نخستین آنها ضخیم است به همین علت ضمن ایجاد
استحکام، سبب انعطاف پذیری اندام می شوند.

1) اسکلرئیدی

2) کلانشیم

3) اسکلرانشیم

4) پارانشیمی

سوال های تشریحی:

1.یاخته های تشکیل دهنده بافت آوندی که دیوارۀ عرضی در آن از بین رفته و لوله ای پیوسته تشکیل شده را نام ببرید؟

2.شکل روبرو مربوط به ساختار گیاهان است، مورد 5 را نام گذاری کنید.

3.وجود کرک های فراوان در فرورفتگی غارمانند گیاه خرزهره چه کمکی به رشد آن در مناطق کم آب می کند؟


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحانی فصل ازیاخته تا گیاه:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1.پاسخ: نادرست

2.پاسخ: درست

3.پاسخ: نادرست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1.پاسخ: آنتوسیانین

2.پاسخ: نرم آکَنه ای (پارانشیمی)

3.پاسخ: پیراپوست (پریدرم)

پاسخ انتخاب گزینه:

1.پاسخ: کلانشیم

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1: تراکئید ، عنصر آوندی

پاسخ سوال 2: کلاهک

پاسخ سوال 3: این کرک ها رطوبت هوا را به دام می اندازند و اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه ها ایجاد می کنند و مانع خروج بیش از حدِ آب از برگ می شوند.


گردآورنده: حسن لطفی

بر اساس کتاب درسی: سال 98


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل ازیاخته تا گیاه

تست های کنکور: فصل از یاخته تا گیاه

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: