تست های کنکور: مولکول های اطلاعاتی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


تست های کنکور فصل مولکول های اطلاعاتی:

تست های غیر ترکیبی:

1.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

«در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشای یاخته، متصل ……………….. وجود دارد.»

۱) است، فقط پروتئین های هیستونی همراه با دنا (DNA)ی آنها

۲) نیست، فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنا (DNA)ی آنها

۳) نیست، در دو انتهای هر یک از رشته های این عامل، ترکیباتی متفاوت

۴) است، در ساختار هر واحد تکرارشونده دنا (DNA)ی آنها، پیوند فسفودی استری

2.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (کنکور سراسری، خارج 98)

«در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی، به غشای یاخته متصل ……………………..»

۱) نیست، در هر فام تن (کروموزوم)، می تواند جایگاه های آغاز همانندسازی متعددی به وجود آید.

۲) است، در ساختار هر واحد تکرار شونده دنا (DNA)ی آنها، پیوند فسفودی استری وجود دارد.

۳) است، با جدا شدن دو گروه فسفات از انتهای رشته پلی نوکلئوتیدی دنا (DNA)، نوکلئوتید جدید به آن اضافه می شود.

۴) نیست، آنزیم دور کننده دو رشته دنا (DNA) از یکدیگر، می تواند نوکلئوتیدها را براساس رابطه مکملی مقابل نوکلئوتیدهای رشته الگو قرار دهد.

3.کدام عبارت، درباره اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، نادرست است؟ (کنکور سراسری، خارج 98)

۱) در بخش هایی از این مولکول، ساختارهای متنوعی وجود دارد.

۲) ساختار نهایی آن با تشکیل بیش از یک نوع پیوند، تثبیت می شود.

۳) هر یک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیر واحد تاخورده است.

۴) با تغییر یک آمینواسید، ممکن است ساختار و عملکرد آن به شدت تغییر یابد.

تست های ترکیبی:

1.کدام عبارت، درباره اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، صحیح است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

1) در تشکیل ساختار نهایی آن فقط سه نوع پیوند دخالت دارد.

۲) با تغییر یک آمینواسید، ساختار و عملکرد آن می تواند به شدت تغيير يابد.

۳) هر یک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیر واحد تاخورده است.

۴) با دارا بودن رنگدانه های فراوان، توانایی ذخیره انواعی از گازهای تنفسی را دارد.

2.کدام عبارت، نادرست است؟ (کنکور سراسری، داخل 98)

۱) در جنین انسان، همه یاخته های خونی از یاخته های بنیادی مغز استخوان به وجود می آیند.

۲) در یک فرد بالغ، pH خون می تواند توسط پروتئینی حاوی چهار رشته پلی پپتیدی تنظیم شود.

۳) در یک فرد بالغ، یاخته های بنیادی مغز استخوان می تواند منشا انواع مختلف یاخته های خونی باشد.

۴) در جنین انسان، یک نوع یاخته بنیادی می تواند در تولید قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون هسته ای سهیم باشد.


پاسخنامه تست های کنکور فصل مولکول های اطلاعاتی:

پاسخ تست های غیر ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 3

پاسخ سوال 2: گزینه 1

پاسخ سوال 3: گزینه 3

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 2

پاسخ سوال 2: گزینه 1


گردآورنده: حسن لطفی

بر اساس کتاب درسی: سال 98


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل مولکول های اطلاعاتی

سوال های امتحانی: فصل مولکول های اطلاعاتی

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: