سوال های امتحانی: تقسیم یاخته

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحانی فصل تقسیم یاخته:

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

۱.یاخته هایی که به طور موقت یا دائم تقسیم نمی شوند، معمولاً در مرحله G2 متوقف و به طور موقت یا دائم وارد مرحله ای به نام G0 می شوند.

۲.اگر یک یا چند کروموزوم در مرحلۀ آنافاز میوز از هم جدا نشوند در یاخته های حاصل، کاهش یا افزایش یک یا چند کروموزوم مشاهده خواهد شود.

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

۱.علت اصلی …………….. ، بعضی تغییرات در مادۀ ژنتیکی یاخته است که باعث می شود چرخۀ یاخته از کنترل خارج شود.

۲.به یاخته یا جانداری که یاخته های آن بیش از دو دست کروموزوم داشته باشد، ……………….. گفته می شود.

گزینه درست را انتخاب کنید:

۱.شکل زیر مربوط به سلولی است که در حال انجام تقسیم میتوز است. کدام مورد از جمله های زیر درست است؟ (امتحان نهایی، خرداد ۹۵)

۱) بخشی که با علامت سؤال (؟) مشخص شده، از جنس پروتئین است.

۲) هر یک از سلول های دختر که در پایان میتوز از این سلول ایجاد می شوند، ۸=۲n است.

۳) کروموزوم های، تک کروماتیدی در این مرحله، حداکثر فشردگی را پیدا می کنند.

۴) یک مرحله قبل از این سلول، همهٔ رشته های دوک از یک سو به قطب و از سوی دیگر به سانترومر کروموزوم ها متصل شده اند.

۲.در تنظیم چرخهء یاخته، نقطه وارسی در کدام مورد وجود ندارد؟ (امتحان نهایی، خرداد ۹۳)

۱) پایان G1

2) پایان S

3) اواخر G2

4) پایان میتوز

سوال های تشریحی:

۱.اصطلاح «هسته تَن (نوکلئوزوم)» را تعریف کنید؟ (امتحان نهایی، خرداد ۹۶)

۲.در کدام مرحله از میتوز، کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند؟

۳.به پرسش های زیر که دربارهٔ تقسیم میوز است پاسخ دهید. (امتحان نهایی، خرداد ۹۴)

الف. شکل مقابل، دقیقاً مربوط به کدام مرحله از تقسیم میوز است؟

ب. هستهٔ هر سلول دیپلوئید است یا هاپلوئید؟


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحانی فصل تقسیم یاخته:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

۱.پاسخ: نادرست

۲.پاسخ: درست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

۱.پاسخ: سرطان

۲.پاسخ: چندلاد (پلی پلوئید)

پاسخ انتخاب گزینه:

۱.پاسخ: بخشی که با علامت سؤال (؟) مشخص شده، از جنس پروتئین است.

۲.پاسخ: پایان S

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال ۱: هر رشتۀ کروماتین از واحدهای تکراری به نام هسته تَن (نوکلئوزوم) تشکیل می شود که در آن، مولکول «دِنا» حدود ۲ دور در اطراف ۸ مولکول پروتئینی به نام هیستون پیچیده است.

پاسخ سوال ۲: تلوفاز

پاسخ سوال ۳:

الف. پروفاز ۲

ب. هاپلوئید


گردآورنده: حسن لطفی

بر اساس کتاب درسی: سال ۹۸


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل تقسیم یاخته

تست های کنکور: فصل تقسیم یاخته

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: