تست های کنکور: دستگاه های بدن (۲)

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


تست های کنکور دستگاه های بدن (بخش دوم):

تست های ترکیبی:

۱.مطابق با شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟ (تست ۱۹۲، سراسری داخل ۹۸)

۱) بخش ۲ برخلاف بخش ۳، با رشته های عصبی در ارتباط است.

۲) بخش ۱ همانند بخش ۲، بیش از یک نوع رشته پروتئینی دارد.

۳) بخش ۳ همانند بخش ۴، ساختاری حاوی صفحات بینابینی دارد.

۴) بخش ۴ برخلاف بخش ۱، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد.

۲.مطابق با شکل رو به رو، کدام عبارت نادرست است؟ (تست ۱۹۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) بخش ۲ همانند بخش ۱، رشته های پروتئینی دارد.

۲) بخش ۴ برخلاف بخش ۳، با رشته های عصبی در ارتباط است.

۳) بخش ۳ برخلاف بخش ۲، واجد ساختاری با صفحات بینابینی است.

۴) بخش ۱ همانند بخش ۴، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد.

۳.در یک فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبین در داخل اندامی از بدن که خون لوله گوارش ابتدا به آن وارد می شود، ذخیره می گردد، چند مورد، درباره این اندام صحیح است؟ (تست ۲۰۲، سراسری داخل ۹۸)

الف- در تولید کلسترول نقش دارد.

ب- بر سرعت تولید یاخته های قرمز خون تأثیرگذار است.

ج- از طریق یاخته های بنیادی خود، گویچه های قرمز را تولید می نماید.

د- فاصله یاخته های بافت پوششی در مویرگ های آن بسیار زیاد است.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۴.در یک فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبین، در داخل اندامی از بدن که خون لوله گوارش ابتدا به آن وارد می شود، ذخیره می گردد. کدام عبارت، درباره این اندام نادرست است؟ (تست ۱۹۳، سراسری خارج ۹۸)

۱) در تولید و دفع کلسترول نقش دارد.

۲) بر سرعت تولید یاخته های قرمز خون تأثیرگذار است.

۳) به کمک یاخته های خود، گویچه های قرمز را تولید می کند.

۴) فاصله یاخته های بافت پوششی مویرگ های آن بسیار زیاد است.

۵.کدام عبارت، در ارتباط با دستگاه عصبی روده ای انسان صحیح است؟ (تست ۱۷۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) فقط میزان تحرک روده را تنظیم می کند.

۲) فقط در لایه زیر مخاطی روده نفوذ می نماید.

۳) همواره همراه با دستگاه عصبی خودمختار فعالیت می کند.

۴) با اعصاب هم حس (سمپاتیک) و پادهم حس (پاراسمپاتیک) ارتباط دارد.

۶.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۹۸، سراسری داخل ۹۸)

«در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل………….، ماهیچه یا ماهیچه های ……………»

۱) دم – گردن، به افزایش حجم قفسه سینه کمک می نماید.

۲) بازدم – بین دنده ای داخلی، به انقباض در می آیند.

۳) دم – دیافراگم، از حالت گنبدی خارج می شود.

۴) بازدم – شکمی، از نظر طول کوتاه می شود.

۷.چند مورد، در ارتباط با کلیه های یک فرد سالم صحیح است؟ (تست ۱۶۷، سراسری داخل ۹۸)

الف- در پی حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته می شود.

ب- سرخرگ آوران در اطراف بخش های مختلف گردیزه (نفرون) منشعب می شود.

ج- نوعی ترشح درون ریز به طور حتم بر دومین مرحله ساخت ادرار تأثیرگذار است.

د- به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه (نفرون) فرایند باز جذب آغاز می شود.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۸.کدام عبارت، در ارتباط با کلیه های یک فرد سالم نادرست است؟ (تست ۱۹۶، سراسری خارج ۹۸)

۱) با حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته می شود.

۲) انشعابات سرخرگ وابران در اطراف لوله های پیچ خورده گردیزه (نفرون) یافت می شود.

۳) به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه (نفرون)، فرایند باز جذب آغاز می شود.

۴) نوعی ترشح درون ریز به طور حتم بر دو مرحله از مراحل تشکیل ادرار تأثیرگذار است.

۹.به طور معمول، کدام عبارت، درباره نوعی پرده جنینی که به دیواره رحم مادر نفوذ می کند، نادرست است؟ (تست ۲۰۳، سراسری داخل ۹۸)

۱) باعث اختلاط خون جنین و مادر می شود.

۲) تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی توسعه می یابد.

۳) در انتقال مواد مغذی به جنین نقش مؤثری دارد.

۴) حاصل تقسیم و تمایز تعدادی از یاخته های بلاستوسیست است.

۱۰.کدام عبارت، درباره نوعی پرده جنینی که به دیواره رحم مادر می چسبد، نادرست است؟ (تست ۱۶۹، سراسری خارج ۹۸)

۱) تحت تأثیر نوعی پیک دور برد قرار می گیرد.

۲) در اختلاط خون مادر و جنین نقش مؤثری دارد.

۳) در دو طرف آن، مبادله مواد می تواند صورت گیرد.

۴) به دنبال تغییر و تمایز بعضی از یاخته های بلاستوسیست به وجود آمده است.

۱۱.در انسان، همه یاخته هایی که در طی مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم به وجود آمده اند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از نظر ……………. به یکدیگر شباهت و از نظر …………… با یکدیگر تفاوت دارند. (تست ۱۷۳، سراسری داخل ۹۸)

۱) داشتن فام تن (کروموزوم) های همتا – تعداد فامینک (کروماتید) های هسته

۲) مقدار دنا (DNA) ی هسته – تعداد فام تن (کروموزوم) های هسته

۳) تعداد سانترومرهای موجود در هسته – محل به وجود آمدن

۴) تعداد میانک (سانتریول) ها – عدد کروموزومی

۱۲.در انسان، همه یاخته هایی که در مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم به وجود می آیند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از نظر ……………………. با یکدیگر تفاوت و از نظر ……………….. به یکدیگر شباهت دارند. (تست ۱۶۱، سراسری خارج ۹۸)

۱) مقدار دنای (DNA)ی هسته – داشتن فام تن (کروموزوم) های همتا

۲) تعداد فام تن (کروموزوم)های هسته – تعداد میانک (سانتریول)ها

۳) عدد کروموزومی – تعداد فامینک (کروماتید)های هسته

۴) محل به وجود آمدن – تعداد سانترومرهای هسته

۱۳.کدام عبارت، درباره نوعی یاخته خونی که هسته دو قسمتی روی هم افتاده و میان یاخته ای (سیتوپلاسمی) با دانه های تیره دارد، درست است؟ (تست ۱۸۰، سراسری داخل ۹۸)

۱) می تواند پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر شود.

۲) می تواند پس از تغییر، به نوعی درشت خوار تبدیل شود.

۳) در مواردی باعث می شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی خطر واکنش نشان دهد.

۴) در مواردی، به کمک نوعی بسپار (پلیمر) خود، مرگ برنامه ریزی شده ای را به راه می اندازد.

۱۴.کدام عبارت، درباره اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، صحیح است؟ (تست ۱۷۴، سراسری داخل ۹۸)

۱) در تشکیل ساختار نهایی آن فقط سه نوع پیوند دخالت دارد.

۲) با تغییر یک آمینواسید، ساختار و عملکرد آن می تواند به شدت تغییر یابد.

۳) هر یک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیر واحد تاخورده است.

۴) با دارا بودن رنگدانه های فراوان، توانایی ذخیره انواعی از گازهای تنفسی را دارد.

۱۵.کدام عبارت، نادرست است؟ (تست ۱۷۸، سراسری داخل ۹۸)

۱) در جنین انسان، همه یاخته های خونی از یاخته های بنیادی مغز استخوان به وجود می آیند.

۲) در یک فرد بالغ، pH خون می تواند توسط پروتئینی حاوی چهار رشته پلی پپتیدی تنظیم شود.

۳) در یک فرد بالغ، یاخته های بنیادی مغز استخوان می تواند منشا انواع مختلف یاخته های خونی باشد.

۴) در جنین انسان، یک نوع یاخته بنیادی می تواند در تولید قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون هسته ای سهیم باشد.

۱۶.در غدد جنسی یک فرد بالغ، یاخته هایی که در طی فرایند زامد زایی (اسپرم زایی) از هم جدا می شوند، چه مشخصه ای دارند؟ (تست ۱۸۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) با تقسیم خود، یاخته های تک لاد (هاپلوئید)ی را به وجود می آورند.

۲) برای هر صفت مستقل از جنس، یک دگره (الل) دارند.

۳) ابتدا به کمک بخشی از ساختار خود جابه جا می گردند.

۴) با ترشحات خود تمایز زامه (اسپرم)ها را باعث می شوند.


پاسخنامه تست های کنکور دستگاه های بدن (بخش دوم):

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۲

پاسخ سوال ۲: گزینه ۲

پاسخ سوال ۳: گزینه ۳

پاسخ سوال ۴: گزینه ۳

پاسخ سوال ۵: گزینه ۴

پاسخ سوال ۶: گزینه ۳

پاسخ سوال ۷: گزینه ۲

پاسخ سوال ۸: گزینه ۳

پاسخ سوال ۹: گزینه ۱

پاسخ سوال ۱۰: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۱: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۲: گزینه ۴

پاسخ سوال ۱۳: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۴: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۵: گزینه ۱

پاسخ سوال ۱۶: گزینه ۲


گردآورنده: حسن لطفی


مطالب مرتبط:

تست های کنکور: زیست سلولی

تست های کنکور: ژنتیک

تست های کنکور: زیست گیاهی

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۱)

تست های کنکور: زیست جانوری

تست های کنکور: زیست تصویری داخل کشور

تست های کنکور: زیست تصویری خارج از کشور

تست های کنکور: زیست ترکیبی داخل کشور 

تست های کنکور: زیست ترکیبی خارج از کشور

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: