تست های کنکور: زیست سلولی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


تست های کنکور زیست سلولی:

تست های غیر ترکیبی:

۱.در هر یاخته غده سپردیس (تیروئید) انسان، به منظور تغییر محصول نهایی قند کافت (گلیکولیز) و ورود آن به چرخهء کربس لازم است تا این محصول ابتدا……. (تست ۱۶۱، سراسری داخل ۹۸)

۱) در راکیزه (میتوکندری)، CO2 تولید کند.

۲) در درون راکیزه (میتوکندری)، به کوانزیم A متصل شود.

۳) در ماده زمینه میان یاخته (سیتوپلاسم)، NADH بسازد.

۴) در غشای خارجی راکیزه (میتوکندری)، ATP تولید نماید.

۲.کدام گزینه، برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟ (تست ۱۸۱، سراسری خارج ۹۸)

«در یک یاخته پوششی زنده و فعال مری، لازم است تا محصول نهایی قند کافت (گلیکولیز) ابتدا …………..»

۱) در درون راکیزه (میتوکندری)، +NAD بسازد.

۲) در راکیزه (میتوکندری)، CO2 از دست بدهد.

۳) در غشای درونی راکیزه (میتوکندری)، به کوآنزیم A متصل شود.

۴) در ماده زمینه میان یاخته (سیتوپلاسم)، اکسایش بیشتری بیابد.

۳.کدام گزینه در ارتباط با زنجیره انتقال الکترون موجود در غشای درونی راکیزه یک یاخته زنده پوششی بدن انسان نادرست است؟ (تست ۱۶۶، سراسری خارج ۹۸)

۱) انرژی لازم برای پمپ کردن پروتون ها از الکترون های پر انرژی تأمین می شود.

۲) یون های اکسید در ترکیب با پروتون های موجود در بستره، مولکول های آب را به وجود می آورند.

۳) تنها راه ورود پروتون ها به بخش داخلی راکیزه (میتوکندری)، عبور از نوعی کانال پروتئینی است.

۴) هر ترکیب دریافت کننده الکترون، یون های +H را به فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری) پمپ می کند.

۴.کدام عبارت، در مورد هر سامانه تبدیل انرژی (فتوسیستم) موجود در غشای یک تیلاکوئید گیاه آفتابگردان صحیح است؟ (تست ۱۹۵، سراسری داخل ۹۸)

۱) در هر آنتن گیرنده نور آن، رنگیزه های متفاوتی به همراه انواعی پروتئین وجود دارد.

۲) توسط دو مرکز واکنش آن، حداکثر طول موج های ۶۸۰ و ۷۰۰ نانومتر جذب می شود.

۳) همواره به ترکیبی الکترون می دهد که با دو لایه فسفولیپیدی غشای تیلاکوئید در تماس است.

۴) تنها با دارا بودن یک آنتن گیرنده نور، انرژی خورشید را جذب و به مرکز واکنش منتقل می نماید.

۵.کدام عبارت، درباره هر سامانه تبدیل انرژی در غشای تیلاکوئید گیاه نرگس درست است؟ (تست ۱۸۹، سراسری خارج ۹۸)

۱) مرکز واکنش آن، انرژی نور را می گیرد و به هر آنتن منتقل می کند.

۲) در هر آنتن آن، فقط یک نوع رنگیزه و یک نوع پروتئین یافت می شود.

۳) در مرکز واکنش آن، مولکول های سبزینه (کلروفیل) a، در بستری پروتئینی قرار دارند.

۴) با دریافت حداکثر جذب طول موجهای ۷۰۰ و ۶۸۰ نانومتر فعالیت خود را آغاز می کند.

۶.در گیاهانی که روزنه ها به طور معمول در هنگام شب باز می شوند، کدام مورد صحیح است؟ (تست ۲۰۱، سراسری خارج ۹۸)

۱) برخلاف گیاهان C3، در شرایطی وضعیت برای نقش اکسیژنازی آنزیم روبیسکو مساعد می گردد.

۲) همانند گیاهان C3، دو مرحله از تثبیت کربن را در یک زمان مشابه به انجام می رسانند.

۳) همانند گیاهان C4، فقط در صورت بسته بودن روزنه ها، کربن را تثبیت می کنند.

۴) برخلاف گیاهان C4، فرایند تثبیت کربن آنها، در یک نوع یاخته انجام می گیرد.

۷.در گیاهانی که روزنه ها به طور معمول، به هنگام شب باز می شوند، …………… گیاهان C4، ……………… به انجام می رسد. (تست ۱۹۱، سراسری داخل ۹۸)

۱) همانند – واکنش های چرخه کالوین به هنگام روز

۲) برخلاف – دو مرحله تثبیت کربن (CO2) در هنگام شب

۳) بر خلاف – تثبیت کربن (CO2) جو در ترکیبی سه کربنی

۴) همانند – دو مرحله تثبیت کربن (CO2) در یک نوع یاخته

تست های ترکیبی:

۱.کدام عبارت، درست است؟ (تست ۱۶۷، سراسری خارج ۹۸)

١) ژن مربوط به هر پروتئین مورد نیاز تنفس یاخته ای، درون راکیزه (میتوکندری) یافت می شود.

۲) هر جاندار آغازی برای انجام اولین مرحله تنفس یاخته ای، به انرژی فعال سازی نیاز دارد.

۳) هر جاندار دارای رنگیزه های جذب کننده نور، توانایی تولید اکسیژن را دارد.

۴) هر یاخته زنده و فعالی می تواند ATP را به سه روش مختلف بسازد.

۲.در انسان، همه یاخته هایی که در طی مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم به وجود آمده اند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از نظر ……………. به یکدیگر شباهت و از نظر …………… با یکدیگر تفاوت دارند. (تست ۱۷۳، سراسری داخل ۹۸)

۱) داشتن فام تن (کروموزوم) های همتا – تعداد فامینک (کروماتید) های هسته

۲) مقدار دنا (DNA) ی هسته – تعداد فام تن (کروموزوم) های هسته

۳) تعداد سانترومرهای موجود در هسته – محل به وجود آمدن

۴) تعداد میانک (سانتریول) ها – عدد کروموزومی

۳.در انسان، همه یاخته هایی که در مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم به وجود می آیند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از نظر ……………………. با یکدیگر تفاوت و از نظر ……………….. به یکدیگر شباهت دارند. (تست ۱۶۱، سراسری خارج ۹۸)

۱) مقدار دنای (DNA)ی هسته – داشتن فام تن (کروموزوم) های همتا

۲) تعداد فام تن (کروموزوم)های هسته – تعداد میانک (سانتریول)ها

۳) عدد کروموزومی – تعداد فامینک (کروماتید)های هسته

۴) محل به وجود آمدن – تعداد سانترومرهای هسته

۴.کدام مورد، درباره دو گروه مهم باکتری های هم زیست با گیاهان صادق است؟ (تست ۱۹۳، سراسری داخل ۹۸)

۱) در بخش های زیرزمینی گیاه مستقر می شوند.

۲) در شکل مولکولی نیتروژن جو تغییر ایجاد می کنند.

۳) واکنش های مربوط به تثبیت کربن را انجام می دهند.

۴) همه مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاهان به دست می آورند.

۵.دو گروه مهم باکتری های هم زیست با گیاهان برخلاف قارچ های هم زیست با ریشه گیاهان دانه دار چه مشخصه ای دارند؟ (تست ۱۶۰، سراسری خارج ۹۸)

۱) با کمک انرژی نور خورشید، ماده آلی می سازند.

۲) برای گیاهان، مواد معدنی و فسفات فراهم می کنند.

۳) مواد آلی را از اندام های غیرهوایی گیاهان دریافت می کنند.

۴) نیتروژن جو را به نیتروژن قابل استفاده گیاهان تبدیل می کنند.

۶.کدام مورد، ویژگی مشترک همه جاندارانی است که بخش عمده فتوسنتز را انجام می دهند و در محیط های متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند؟ (تست ۱۸۲، سراسری داخل ۹۸)

۱) آنزیم رنابسپاراز (RNA پلیمراز) در طی بیش از سه مرحله، عمل رونویسی را به انجام می رساند.

۲) عواملی می توانند با عبور از طریق غشاهای درون یاخته ای، رونویسی ژن ها را تحت تأثیر قرار دهند.

۳) رنابسپاراز (RNA پلی مراز) می تواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدی ویژه شروع رونویسی را شناسایی کند.

۴) پروتئین ها می توانند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن (ریبوزوم ها) ساخته شوند.

۷.چند مورد، درباره همه جاندارانی صادق است که در محیط های متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند و انجام بخش عمده فتوسنتز را برعهده دارند؟ (تست ۱۷۳، سراسری خارج ۹۸)

الف- رناتن (ریبوزوم) ها، عمل ترجمه را قبل از پایان رونویسی آغاز می کنند.

ب- محصولات اولیه رونویسی همه ژن ها، پیش سازهای رنا (RNA)ی پیک هستند.

ج- با قرار گرفتن عوامل رونویسی در کنار هم، سرعت رونویسی افزایش می یابد.

د- پروتئین ها می توانند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن (ریبوزوم) ها ساخته شوند.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


پاسخنامه تست های کنکور زیست سلولی:

پاسخ تست های غیر ترکیبی:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۱

پاسخ سوال ۲: گزینه ۲

پاسخ سوال ۳: گزینه ۴

پاسخ سوال ۴: گزینه ۱

پاسخ سوال ۵: گزینه ۳

پاسخ سوال ۶: گزینه ۴

پاسخ سوال ۷: گزینه ۱

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۲

پاسخ سوال ۲: گزینه ۳ 

پاسخ سوال ۳: گزینه ۴

پاسخ سوال ۴: گزینه ۲

پاسخ سوال ۵: گزینه ۴

پاسخ سوال ۶: گزینه ۴

پاسخ سوال ۷: گزینه ۱


گردآورنده: حسن لطفی


مطالب مرتبط:

تست های کنکور: ژنتیک

تست های کنکور: زیست گیاهی

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۱)

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۲)

تست های کنکور: زیست جانوری

تست های کنکور: زیست تصویری داخل کشور

تست های کنکور: زیست تصویری خارج از کشور

تست های کنکور: زیست ترکیبی داخل کشور 

تست های کنکور: زیست ترکیبی خارج از کشور

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: