تست های کنکور: زیست تصویری خارج از کشور

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


تست های کنکور زیست تصویری خارج از کشور:

۱.کدام عبارت، در مورد هوهسته ای ها (یوکاریوت ها)، صادق است؟ (تست ۱۵۹، سراسری خارج ۹۸)

۱) رنا (RNA)ی پیک فقط در حین رونویسی دستخوش تغییراتی می شود.

۲) سمتی از رنا (RNA)ی پیک که زودتر ساخته شده، دیرتر ترجمه می گردد.

۳) اولین آمینواسید در انتهای کربوکسیل همه پلی پپتیدهای تازه ساخته شده، متیونین است.

۴) در یک مولکول دنا (DNA)، رشته مورد رونویسی می تواند از یک ژن به ژن دیگر تغییر نماید.

۲.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۶۳، سراسری خارج ۹۸)

«در ……………………..، ساختاری که به ذخیره غذا کمک می کند و به جانور امکان می دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند، …………………»

۱) گوسفند – توانایی تولید آنزیم گوارش دهنده سلولز را دارد.

۲) کرم خاکی – فرایند آسیاب کردن غذا را به انجام می رساند.

۳) ملخ – ابتدا مواد غذایی را به بخش حجیم انتهای مری وارد می نماید.

۴) پرنده دانه خوار – ابتدا مواد غذایی را به بخشی در جلوی سنگدان منتقل می کند.

۳.کدام گزینه در ارتباط با زنجیره انتقال الکترون موجود در غشای درونی راکیزه یک یاخته زنده پوششی بدن انسان نادرست است؟ (تست ۱۶۶، سراسری خارج ۹۸)

۱) انرژی لازم برای پمپ کردن پروتون ها از الکترون های پر انرژی تأمین می شود.

۲) یون های اکسید در ترکیب با پروتون های موجود در بستره، مولکول های آب را به وجود می آورند.

۳) تنها راه ورود پروتون ها به بخش داخلی راکیزه (میتوکندری)، عبور از نوعی کانال پروتئینی است.

۴) هر ترکیب دریافت کننده الکترون، یون های +H را به فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری) پمپ می کند.

۴.کدام عبارت، درباره ریشه یک گیاه علفی دو لپه ای صادق نیست؟ (تست ۱۶۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) مرز بین پوست و استوانه آوندی قابل رویت است.

۲) دسته های آوندهای چوبی و آبکشی به صورت یک در میان قرار دارند.

۳) نوار کاسپاری در دیواره جانبی یاخته های درون پوست (آندودرم) وجود دارد.

۴) پارانشیم مغزی در بخش مرکزی استوانه آوندی به وضوح دیده می شود.

۵.کدام عبارت، درباره هر پادتن موجود در بدن انسان به طور حتم صحیح است؟ (تست ۱۷۰، سراسری خارج ۹۸)

۱) برای اتصال به پادگن (آنتی ژن) دو جایگاه دارد.

۲) توسط یاخته های سازنده خود به خون وارد می شود.

۳) توسط هر یک از یاخته های دفاع اختصاصی تولید می شود.

۴) به دو مولکول پادگن (آنتی ژن) غیر یکسان متصل می گردد.

۶.کدام عبارت، در ارتباط با انسان درست است؟ (تست ۱۷۷، سراسری خارج ۹۸)

۱) همه یاخته های درون ریز، به صورت پراکنده در اندام ها یافت می شوند.

۲) همه پیک های شیمیایی خون، از یاخته های غدد درون ریز ترشح می شوند.

۳) همه پیک های تولید شده توسط یاخته های عصبی (نورون ها)، از نوع کوتاه بردند.

۴) همه یاخته های سازنده پیک های شیمیایی، با روش مشابه ی مولکول های پیک را خارج می سازند.

۷.کدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین نادرست است؟ (تست ۱۸۰، سراسری خارج ۹۸)

۱) در انسولین غیرفعال، زنجیره بلند پلی پپتیدی در بین دو زنجیره کوتاه آن قرار دارد.

۲) زنجیره B نسبت به زنجیره A به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیک تر است.

۳) پیوند شیمیایی بین دو زنجیره A و B فقط در پیش انسولین وجود دارد.

۴) تعداد آمینواسیدهای موجود در انسولین غیرفعال بیش از انسولین فعال است.

۸.چند مورد، درباره انشعابات سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کره چشم انسان می شود، درست است؟ (تست ۱۸۶، سراسری خارج ۹۸)

الف) در مجاورت سطح داخلی شبکیه قرار می گیرد.

ب) با مایعی شفاف و ژله ای در تماس است.

ج) ناحیه وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می کند.

د) به یاخته های پرده شفاف جلوی چشم وارد می شود.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۹.کدام عبارت، درباره اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، نادرست است؟ (تست ۱۸۷، سراسری خارج ۹۸)

۱) در بخش هایی از این مولکول، ساختارهای متنوعی وجود دارد.

۲) ساختار نهایی آن با تشکیل بیش از یک نوع پیوند، تثبیت می شود.

۳) هر یک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیر واحد تاخورده است.

۴) با تغییر یک آمینواسید، ممکن است ساختار و عملکرد آن به شدت تغییر یابد.

۱۰.چند مورد، در ارتباط با مراحل انقباض در یک باخته ماهیچه شکمی صحیح است؟ (تست ۱۹۰، سراسری خارج ۹۸)

الف) به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول ADP موجود در سر میوزین، طول یاخته کوتاه می شود.

ب) در زمانی که سر میوزین، رشته اکتین را به همراه خود به حرکت در می آورد، ADP رها گردیده است.

ج) با اتصال یک مولکول ATP به سر میوزین، اتصال سر میوزین با اکتین محکم می گردد.

د) پس از سست شدن اتصال بین سر میوزین و اکتین، عمل تجزیه ATP آغاز می شود.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۱۱.کدام عبارت، در ارتباط با ناهنجاری های فام تنی (کروموزومی) در سطح وسیع و از نوع مضاعف شدگی، نادرست است؟ (تست ۱۹۱، سراسری خارج ۹۸)

۱) از طریق کاریوتیپ قابل مشاهده و شناسایی است.

۲) در پی وقوع بعضی جهش های جابه جایی رخ می دهد.

۳) باعث تغییر در تعداد فام تن (کروموزوم)های یاخته می شود.

۴) می تواند منجر به تشکیل یاخته های جنسی غیرطبیعی گردد.

۱۲.مطابق با شکل رو به رو، کدام عبارت نادرست است؟ (تست ۱۹۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) بخش ۲ همانند بخش ۱، رشته های پروتئینی دارد.

۲) بخش ۴ برخلاف بخش ۳، با رشته های عصبی در ارتباط است.

۳) بخش ۳ برخلاف بخش ۲، واجد ساختاری با صفحات بینابینی است.

۴) بخش ۱ همانند بخش ۴، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد.


پاسخنامه تست های کنکور زیست تصویری خارج از کشور:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۴

پاسخ سوال ۲: گزینه ۴

پاسخ سوال ۳: گزینه ۴

پاسخ سوال ۴: گزینه ۴

پاسخ سوال ۵: گزینه ۱

پاسخ سوال ۶: گزینه ۴

پاسخ سوال ۷: گزینه ۳

پاسخ سوال ۸: گزینه ۲

پاسخ سوال ۹: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۰: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۱: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۲: گزینه ۲


گردآورنده: حسن لطفی


مطالب مرتبط:

تست های کنکور: زیست سلولی

تست های کنکور: زیست گیاهی

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۱)

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۲)

تست های کنکور: زیست جانوری

تست های کنکور: زیست تصویری داخل کشور

تست های کنکور: زیست ترکیبی داخل کشور 

تست های کنکور: زیست ترکیبی خارج از کشور

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: