۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۵,۶۹۲ تست های طبقه بندی شده
تست های کنکور: دستگاه های بدن (۱)

تست های کنکور دستگاه های بدن (بخش اول):

تست های غیر ترکیبی:

۱.در انسان، به منظور ورود مولکول های گلوکز به یاخته های پوششی پرز روده، چند مورد زیر ضروری است؟ (تست ۱۷۱، سراسری داخل ۹۸)

الف- حضور مولکول های ویژه پروتئینی در غشای یاخته

ب- فعالیت پروتئین انتقال دهنده سدیم – پتاسیم

ج- انرژی حاصل از شیب غلظت سدیم

د- تشکیل کیسه های غشایی

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۲.در انسان، به منظور عبور مولکول های گلوکز از غشای یاخته پوششی پرز روده، به طور حتم لازم است تا……………… (تست ۱۹۹، سراسری خارج ۹۸)

۱) مولکول های ویژه پروتئینی، در امر جابه جا نمودن گلوکز دخالت نمایند.

۲) یون های پتاسیم همواره بدون صرف انرژی به درون یاخته منتقل گردند.

۳) گلوکز با کمک کیسه های غشایی جابه جا گردد.

۴) گلوکز همراه با سدیم از یاخته خارج گردد.

۳.کدام عبارت، در ارتباط با شبکه های یاخته های عصبی دستگاه عصبی روده ای لوله گوارش انسان درست است؟ (تست ۱۷۰،  سراسری داخل ۹۸)

۱) فقط در لایه ماهیچه ای دیواره روده نفوذ می کند.

۲) فقط میزان ترشح را در بخش روده تنظیم می نماید.

۳) می تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند.

۴) به ندرت تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار می گیرد.

۴.در انسان، کدام مورد، درباره لایه ای از ساختار بافتی دیواره نای که در تماس با لایه مخاط قرار دارد، صادق نیست؟ (تست ۱۷۷، سراسری داخل ۹۸)

۱) تعدادی غدد ترشحی دارد.

۲) دارای رگ های خونی و اعصاب است.

۳) به لایه غضروفی – ماهیچه ای چسبیده است.

۴) یاخته های استوانه ای مژکدار دارد.

۵.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۹۲، سراسری خارج ۹۸)

«در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل ………… ماهیچه یا ماهیچه های ………………»

۱) بازدم – شکمی منقبض می شوند.

۲) دم – ناحیه گردن انقباض می یابند.

۳) دم – دیافراگم فقط نقش اصلی را برعهده دارد.

۴) بازدم – بین دندهای خارجی به حالت استراحت در می آیند.

۶.کدام عبارت، درباره هر ناقل عصبی تحریک کننده ماهیچه های بدن انسان درست است؟ (تست ۲۰۴، سراسری داخل ۹۸)

۱) پس از انتقال پیام، توسط آنزیم هایی تجزیه می گردد.

۲) در پایانه اکسون یاخته پیش سیناپسی تولید می گردد.

۳) به جایگاه ویژه خود در درون یاخته پس سیناپسی متصل می شود.

۴) از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، باعث باز شدن آن می گردد.

۷.کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد، درست است؟ (تست ۱۶۳، سراسری داخل ۹۸)

۱) دارای شبکه مویرگی ترشح کننده مایع مغزی – نخاعی است.

۲) یکی از اجزای سامانه کنارهای لیمبیک محسوب می شود.

۳) در مجاورت مرکز انعکاس های عطسه و سرفه قرار دارد.

۴) حاوی برجستگی های چهارگانه مغزی است.

۸.کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان، که گرسنگی و خواب را تنظیم می کند، صحیح است؟ (تست ۱۸۴، سراسری خارج ۹۸)

۱) در فعالیت شنوایی و بینایی و حرکت نقش اساسی دارد.

۲) یکی از اجزای اسبک مغز (هیپوکامپ) محسوب می شود.

۳) در مجاورت محل تقویت اطلاعات حسی قرار دارد.

۴) مرکز انعکاس های عطسه و سرفه است.

۹.چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۹۷، سراسری داخل ۹۸)

«در انسان، انجام …………………. عضلات بدن، متأثر از بخش ………………. دستگاه عصبی محیطی است و این بخش در تنظیم ترشح غدد فاقد نقش است.»

الف) همه حرکات ارادی – پیکری

ب) همه حرکات غیرارادی – خودمختار

ج) فقط بعضی از حرکات ارادی – خودمختار

د) فقط بعضی از حرکات غیرارادی – پیکری

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۱۰.چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۲۰۲، سراسری خارج ۹۸)

«در انسان، انجام ………………… عضلات بدن، متأثر از بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی است و این بخش در تنظیم  ترشح غدد ………….. نقش است.»

الف) همه حرکات ارادی – فاقد

ب) همه حرکات غیرارادی – دارای

ج) فقط بعضی از حرکات ارادی – فاقد

د) فقط بعضی از حرکات غیرارادی – دارای

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۱۱.کدام مورد، درباره سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کره چشم انسان می شود، صحیح است؟ (تست ۱۵۸، سراسری داخل ۹۸)

۱) ناحیه وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می کند.

۲) در مجاورت داخلی ترین لایه کره چشم منشعب می شود.

۳) انشعابات آن در مجاورت مایعی غیرشفاف و ژله ای قرار دارد.

۴) انشعابات انتهایی آن به پرده شفاف جلوی چشم وارد می شود.

۱۲.چند مورد، درباره انشعابات سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کره چشم انسان می شود، درست است؟ (تست ۱۸۶، سراسری خارج ۹۸)

الف) در مجاورت سطح داخلی شبکیه قرار می گیرد.

ب) با مایعی شفاف و ژله ای در تماس است.

ج) ناحیه وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می کند.

د) به یاخته های پرده شفاف جلوی چشم وارد می شود.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۱۳.به طور معمول در گوش انسان، با ارتعاش دریچه بیضی، ابتدا کدام اتفاق رخ می دهد؟ (تست ۱۶۹، سراسری داخل ۹۸)

۱) استخوان چکشی شروع به لرزش می کند.

۲) مایع درون بخش حلزونی به لرزش در می آید.

۳) کانال های یونی غشای یاخته های عصبی باز می شوند.

۴) مژک های یاخته های درون بخش دهلیزی خم می شوند.

۱۴.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۸۴، سراسری داخل ۹۸)

«در انسان، ……………… پیام های بینایی که شبکیه چشم راست را ترک می کنند، …………. می شوند.»

۱) همه – به نهنج (تالاموس) همان سمت وارد

۲) همه – به مرکز پردازش کننده سمت مقابل فرستاده

۳) بخشی از – قبل از رسیدن به نهنج (تالاموس) متقاطع

۴) بخشی از ابتدا به لوب پس سری نیمکره همان سمت فرستاده

۱۵.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۲۰۴، سراسری خارج ۹۸)

«در انسان، ……….. پیام های بینایی وارد شده به تالاموس سمت راست، به ……………….. فرستاده می شود.»

۱) همه – لوب پس سری همان سمت

۲) فقط بخشی از – لوب پس سری همان سمت

۳) همه – مرکز پردازش سمت مقابل خود

۴) فقط بخشی از – مرکز پردازش سمت مقابل خود

۱۶.کدام مورد، درباره هر تار ماهیچه اسکلتی بدن انسان صحیح است؟ (تست ۱۸۳، سراسری داخل ۹۸)

۱) بیشتر انرژی خود را به روش هوازی به دست می آورد.

۲) از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است.

۳) بیشتر انرژی لازم برای انقباض آن از کراتین فسفات به دست می آید.

۴) مقدار زیادی میوگلوبین دارد و انرژی خود را به کندی از دست می دهد.

۱۷.کدام مورد، فقط درباره بسیاری از ماهیچه های اسکلتی بدن انسان درست است؟ (تست ۱۵۷، سراسری خارج ۹۸)

۱) انرژی لازم برای انقباض آنها، فقط از سوختن کراتین فسفات به دست می آید.

۲) هر یاخته آنها، از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است.

۳) تارهایی ویژه برای انجام حرکات استقامتی و تارهایی دیگر برای انجام انقباضات سریع دارند.

۴) به دنبال اتصال نوعی ناقل عصبی به گیرنده درون تار، یک موج تحریکی در طول غشای آن ایجاد می شود.

۱۸.کدام عبارت، در ارتباط با مراحل انقباض در یک یاخته ماهیچه ذوزنقه ای بدن انسان نادرست است؟ (تست ۱۹۴، سراسری داخل ۹۸)

۱) به دنبال سست شدن اتصال سر میوزین به اکتین، ATP به ADP تجزیه می گردد.

۲) با چسبیدن یک مولکول ATP به سر میوزین، اتصال سر میوزین با رشته اکتین سست می شود.

۳) به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول ADP موجود در سر میوزین، طول ماهیچه کوتاه می شود.

۴) در زمانی که سر میوزین، رشته اکتین را به همراه خود به حرکت در می آورد، مولکول ADP رها گردیده است.

۱۹.چند مورد، در ارتباط با مراحل انقباض در یک باخته ماهیچه شکمی صحیح است؟ (تست ۱۹۰، سراسری خارج ۹۸)

الف) به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول ADP موجود در سر میوزین، طول یاخته کوتاه می شود.

ب) در زمانی که سر میوزین، رشته اکتین را به همراه خود به حرکت در می آورد، ADP رها گردیده است.

ج) با اتصال یک مولکول ATP به سر میوزین، اتصال سر میوزین با اکتین محکم می گردد.

د) پس از سست شدن اتصال بین سر میوزین و اکتین، عمل تجزیه ATP آغاز می شود.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۲۰.کدام عبارت، در ارتباط با انسان درست است؟ (تست ۱۷۷، سراسری خارج ۹۸)

۱) همه یاخته های درون ریز، به صورت پراکنده در اندام ها یافت می شوند.

۲) همه پیک های شیمیایی خون، از یاخته های غدد درون ریز ترشح می شوند.

۳) همه پیک های تولید شده توسط یاخته های عصبی (نورون ها)، از نوع کوتاه بردند.

۴) همه یاخته های سازنده پیک های شیمیایی، با روش مشابه ی مولکول های پیک را خارج می سازند.

۲۱.کدام عبارت، در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟ (تست ۱۸۹، سراسری داخل ۹۸)

۱) همه یاخته های دندریتی، همواره در درون خون فعالیت می کنند.

۲) همه یاخته های سرطانی، توسط سومین خط دفاعی نابود می شوند.

۳) همه عوامل بیماریزا، با بیگانه خواری گویچه های سفید از بین می روند.

۴) همه یاخته های قادر به ترشح اینترفرون II، می توانند از خون خارج شوند.

۲۲.نوعی یاخته بیگانه خوار در بروز پاسخ ایمنی به مواد بی خطر اطراف ما نقش مؤثری دارد. به طور معمول، این یاخته همانند یاخته دارینه ای (دندریتی) ………………… (تست ۲۰۰، سراسری خارج ۹۸)

۱) در بخش های مرتبط با محیط بیرون بدن به فراوانی وجود دارد.

۲) در گشاد کردن رگ ها و افزایش نفوذپذیری آنها فاقد نقش است.

۳) جزو نیروهای واکنش سریع دفاع غیر اختصاصی بدن به حساب می آید.

۴) همواره با عبور از دیواره مویرگ ها، با میکروب های خون مبارزه می نماید.

۲۳.کدام عبارت، در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟ (تست ۱۶۴، سراسری خارج ۹۸)

۱) همه لنفوسیت های خاطره، می توانند از دیواره مویرگ ها عبور نمایند.

۲) همه عوامل بیماریزا به طور حتم، توسط بیگانه خوار (فاگوسیت) ها نابود می شوند.

۳) همه یاخته هایی با توانایی تولید اینترفرون، فقط در دفاع غیر اختصاصی بدن شرکت می نمایند.

۴) همه یاخته های ترشح کننده پرفورین، می توانند با شرکت در دومین خط دفاعی، بیگانه خواری را فعال کنند.

۲۴.کدام عبارت، درباره هر پادتن موجود در بدن انسان صادق است؟ (تست ۲۰۱، سراسری داخل ۹۸)

۱) به طور مستقیم توسط یاخته های پادتن ساز تولید می گردد.

۲) می تواند به طور اختصاصی به دو مولکول پادگن (آنتی ژن) متصل شود.

۳) در مبارزه با پادگن (آنتی ژن) ابتدا باعث نابودی یاخته بیگانه می شود.

۴) با رسوب دادن پادگن (آنتی ژن) های محلول، باعث غیرفعال شدن آنها می گردد.

۲۵.کدام عبارت، درباره هر پادتن موجود در بدن انسان به طور حتم صحیح است؟ (تست ۱۷۰، سراسری خارج ۹۸)

۱) برای اتصال به پادگن (آنتی ژن) دو جایگاه دارد.

۲) توسط یاخته های سازنده خود به خون وارد می شود.

۳) توسط هر یک از یاخته های دفاع اختصاصی تولید می شود.

۴) به دو مولکول پادگن (آنتی ژن) غیر یکسان متصل می گردد.

۲۶.به طور معمول، با توجه به محل تشکیل زامه (اسپرم) ها و مراحل زامه زایی (اسپرم زایی) در یک فرد بالغ، کدام عبارت درست است؟ (تست ۱۷۶، سراسری داخل ۹۸)

۱) یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته های زامه زا (اسپرماتوگونی) به یکدیگر متصل هستند.

۲) یاخته های زام یاختک (اسپرماتید) همانند یاخته های زامه زا (اسپرماتوگونی) هستهء فشرده ای دارند.

۳) یاخته های زامه (اسپرم) برخلاف یاخته های زام یاختک (اسپرماتید)، ابتدا توانایی حرکت و جابه جا شدن را دارند.

۴) یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه برخلاف زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه، فام تن (کروموزوم)های تک کروماتیدی دارند.


پاسخنامه تست های کنکور دستگاه های بدن (بخش اول):

پاسخ تست های غیر ترکیبی:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۳

پاسخ سوال ۲: گزینه ۱

پاسخ سوال ۳: گزینه ۳

پاسخ سوال ۴: گزینه ۴

پاسخ سوال ۵: گزینه ۴

پاسخ سوال ۶: گزینه ۴

پاسخ سوال ۷: گزینه ۳

پاسخ سوال ۸: گزینه ۳

پاسخ سوال ۹: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۰: گزینه ۱

پاسخ سوال ۱۱: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۲: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۳: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۴: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۵: گزینه ۱

پاسخ سوال ۱۶: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۷: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۸: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۹: گزینه ۲

پاسخ سوال ۲۰: گزینه ۴

پاسخ سوال ۲۱: گزینه ۴

پاسخ سوال ۲۲: گزینه ۱

پاسخ سوال ۲۳: گزینه ۱

پاسخ سوال ۲۴: گزینه ۲

پاسخ سوال ۲۵: گزینه ۱

پاسخ سوال ۲۶: گزینه ۱


گردآورنده: حسن لطفی


مطالب مرتبط:

تست های کنکور: زیست سلولی

تست های کنکور: ژنتیک

تست های کنکور: زیست گیاهی

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۲)

تست های کنکور: زیست جانوری

تست های کنکور: زیست تصویری داخل کشور

تست های کنکور: زیست تصویری خارج از کشور

تست های کنکور: زیست ترکیبی داخل کشور 

تست های کنکور: زیست ترکیبی خارج از کشور

https://zistyad.ir?p=7831
زیست یاد

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.