تست های کنکور: زیست جانوری

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


تست های کنکور زیست جانوری:

تست های غیر ترکیبی:

1.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست 175، سراسری داخل 98)

«در ………………..، ساختاری که به ذخیره غذا کمک می کند و به جانور امکان می دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند، ……………….»

١) ملخ – در بالای غدد ترشح کننده آمیلاز قرار دارد.

۲) گوسفند – تا حدود زیادی به آب گیری مواد غذایی می پردازد.

۳) کرم خاکی – دندانه هایی برای خرد کردن بیشتر مواد غذایی دارد.

۴) پرنده دانه خوار – مواد غذایی را ابتدا به بخش عقبی معده وارد می نماید.

2.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست 163، سراسری خارج 98)

«در ……………………..، ساختاری که به ذخیره غذا کمک می کند و به جانور امکان می دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند، …………………»

۱) گوسفند – توانایی تولید آنزيم گوارش دهنده سلولز را دارد.

۲) کرم خاکی – فرایند آسیاب کردن غذا را به انجام می رساند.

۳) ملخ ۔ ابتدا مواد غذایی را به بخش حجیم انتهای مری وارد می نماید.

۴) پرنده دانه خوار – ابتدا مواد غذایی را به بخشی در جلوی سنگدان منتقل می کند.

3.امروزه پژوهشگران می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند، استفاده کنند. کدام عبارت، درباره این رفتار صحیح است؟ (تست 159، سراسری داخل 98)

۱) همانند رفتار شرطی شدن فعال، فقط تحت تأثیر پاداش آموخته می شود.

2) همانند رفتار حل مسئله، حاصل برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی است.

3) بر خلاف رفتار نقش پذیری، براساس تجارب گذشته و موقعیت جدید برنامه ریزی می گردد.

۴) برخلاف رفتار شرطی شدن کلاسیک، انجام آن نیازمند یک محرک شرطی یا محرک طبیعی است.

4.امروزه پژوهشگران می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند، استفاده کنند. کدام عبارت، درباره این رفتار صدق می کند؟ (تست 194، سراسری خارج 98)

۱) برخلاف رفتار نقش پذیری، حاصل برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی است.

۲) بر خلاف رفتار شرطی شدن فعال، در دوره حساسی از زندگی جانور رخ می دهد.

۳) همانند رفتار حل مسئله، بر اساس تجارب گذشته و موقعیت جدید برنامه ریزی می گردد.

۴) همانند رفتار شرطی شدن کلاسیک، فقط در پاسخ به محرک های طبیعی بروز می نماید.

5.کدام عبارت، در ارتباط با رفتار دگرخواهی نادرست است؟ (تست 199، سراسری داخل 98)

۱) فقط به نفع سایر افراد گروه است.

۲) ممکن است مربوط به افرادی باشد که نازا هستند.

۳) می تواند در بین افرادی رخ دهد که خویشاوند هستند.

۴) به طور حتم براساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است.

6.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست 183، سراسری خارج 98)

«رفتار دگرخواهی………………………..»

۱) فقط به نفع سایر افراد گروه است.

۲) به طور حتم مربوط به افرادی است که نازا هستند.

۳) به طور حتم براساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است.

۴) فقط در بین افرادی رخ می دهد که خویشاوند هم هستند.

تست های ترکیبی:

1.سامانه دفعی در زنبور برخلاف سامانه دفعی در کرم خاکی چه مشخصه ای دارد؟ (تست 157، سراسری داخل 98)

۱) به روده تخلیه می شود.

۲) در دو انتها باز است.

۳) نزدیک به انتها به صورت مثانه در آمده است.

۴) در بخشی از طول با شبکه مویرگی ارتباط دارد.

2.سامانه گردشی مضاعف برای نخستین بار در گروهی از جانوران شکل گرفت. کدام ویژگی، درباره این گروه از جانوران نادرست است؟ (تست 166، سراسری داخل 98)

۱) هوا به وسيله مکش حاصل از فشار منفی به شش های آنها وارد می شود.

۲) لاروی آنها دارای آبشش های خارجی بیرون زده از سطح بدن است.

3) در شرایطی، باز جذب آب از مثانه آنها به خون افزایش می یابد.

۴) بیشتر تبادلات گازی آنها، از طریق پوست انجام می گیرد.

3.کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست 175، سراسری خارج 98)

در کرم خاکی برخلاف پلاناریا ………………….

۱) سامانه دفعی در بخشی از طول با شبکه مویرگی ارتباط دارد.

۲) سازو کارهایی وجود دارد که مشابه ایمنی غیر اختصاصی عمل می کنند.

۳) رگ شکمی به صورت قلب اصلی عمل می کند و خون را به جلو می راند.

۴) مواد غذایی ابتدا گوارش برون یاخته ای و سپس گوارش درون یاخته ای می یابند.

4.برای تعیین سرعت و ترکیب شيره پروردۂ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی، درباره این جاندار صادق است؟ (تست 196، سراسری داخل 98)

۱) مغز آن، از چند گره مجزا تشکیل شده است.

۲) همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب باز می گردد.

۳) دهانه قیف مژکدار سامانه دفعی آن، مستقیما با مایعات بدن ارتباط دارد.

۴) تنفس آن از طریق برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی صورت می گیرد.

5.برای تعیین سرعت و ترکیب شيره پرورده گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی درباره این جاندار درست است؟ (تست 172، سراسری خارج 98)

۱) در هنگام انقباض قلب، دریچه های منافذ آن باز هستند.

۲) اسکلت آن، علاوه بر کمک به حرکت، وظيفه حفاظتی دارد.

۳) با تحریک هر گره عصبی، همه ماهیچه های بدن فعال می شوند.

۴) رشته های میان دو طناب عصبی موازی، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند.

6.کدام عبارت، در مورد همه جانورانی صادق است که بهترین شرایط ایمنی و تغذیه ای برای جنین آنها مهيا گشته است؟ (تست 182، سراسری خارج 98)

۱) هوا به وسيله مکش حاصل از فشار مثبت به شش های آنها وارد می شود.

۲) بخش جلویی طناب عصبی شکمی آنها، برجسته شده و مغز را تشکیل داده است.

۳) شبکه های مویرگی ترشح کننده مایع مغزی نخاعی، فقط در خارج از بطن های ۱ و ۲ مغز آنها قرار دارد.

۴) ویژگی ساختار قلب آنها به ترتیبی است که حفظ فشار خون در سامانه گردشی مضاعف را آسان می کند.


پاسخنامه تست های کنکور زیست جانوری:

پاسخ تست های غیر ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 1

پاسخ سوال 2: گزینه 4

پاسخ سوال 3: گزینه 2

پاسخ سوال 4: گزینه 2

پاسخ سوال 5: گزینه 1

پاسخ سوال 6: گزینه 3

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 1

پاسخ سوال 2: گزینه 1 

پاسخ سوال 3: گزینه 1

پاسخ سوال 4: گزینه 2

پاسخ سوال 5: گزینه 2

پاسخ سوال 6: گزینه 4


گردآورنده: حسن لطفی


مطالب مرتبط:

تست های کنکور: زیست سلولی

تست های کنکور: ژنتیک

تست های کنکور: زیست گیاهی

تست های کنکور: دستگاه های بدن (1)

تست های کنکور: دستگاه های بدن (2)

تست های کنکور: زیست تصویری داخل کشور

تست های کنکور: زیست تصویری خارج از کشور

تست های کنکور: زیست ترکیبی داخل کشور 

تست های کنکور: زیست ترکیبی خارج از کشور

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: