تست های کنکور: زیست گیاهی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


تست های کنکور زیست گیاهی:

تست های غیر ترکیبی:

۱.در ارتباط با گیاهان، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۲۰۵، سراسری داخل ۹۸)

«فقط بعضی ………… دارند.»

۱) گریچه (واکوئل)ها، گزانتوفیل

۲) سبز دیسه (کلروپلاست)ها، کاروتنوئید

۳) رنگ دیسه (کروموپلاست)ها، ترکیبات آلکالوئیدی

۴) دیسه (پلاست)ها، مقدار فراوانی سبزینه (کلروفیل)

۲.کدام عبارت، در ارتباط با گیاهان صحیح است؟ (تست ۱۶۲، سراسری داخل ۹۸)

۱) ضخامت دیواره در یاخته های آوند لان دار یکنواخت است.

۲) در دیواره عرضی یاخته های آوند مارپیچی، صفحه آبکشی وجود دارد.

۳) میان یاخته (سیتوپلاسم) یاخته های آوند حلقوی از بین رفته است.

۴) یاخته های آوند نردبانی، در جابه جا نمودن شیره پرورده نقش اصلی را دارند.

۳.کدام عبارت، درباره آوند لان دار صدق می کند؟ (تست ۱۷۹، سراسری خارج ۹۸)

۱) میان باخته (سیتوپلاسم) یاخته های آن کاملا از بین رفته است.

۲) در دیواره عرضی یاخته های آن، صفحات آبکشی وجود دارد.

۳) شیره پرورده از طریق یاخته های آن جابه جا می شود.

۴) ضخامت دیواره یاخته های آن یکنواخت است.

۴.کدام عبارت، در مورد ساقه یک گیاه علفی دولپه ای صادق است؟ (تست ۱۶۸، سراسری داخل ۹۸)

۱) مرز بین پوست و استوانه آوندی غیرمشخص است.

۲) دسته های آوندی بر روی دوایر متحدالمرکز قرار گرفته اند.

۳) تعداد دسته های آوندی در سمت خارج بیش از سمت داخل است.

۴) مغز که بخشی از سامانه بافت زمینه ای است، به وضوح دیده می شود.

۵.کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ (تست ۱۵۶، سراسری داخل ۹۸)

«یکی از شرایط ……………………….. گیاه است.»

۱) افزایش خروج قطرات آب از انتها با لبه برگ ها، افزایش مقدار فشار ریشه ای

۲) حرکت آب و املاح در آوندهای چوبی، مکش ناشی از سطح بخش های هوایی

۳) باز شدن روزنه های هوایی، جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاخته های نگهبان روزنه های

۴) کاهش خروج آب از منفذ بین یاخته های نگهبان روزنه های هوایی، کاهش بخار آب در هوای اطراف

۶.کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ (تست ۱۵۶، سراسری خارج ۹۸)

«یکی از شرایط ……………………… گیاه است.»

۱) افزایش خروج قطرات آب از انتها یا لبه برگ ها، افزایش مقدار فشار ریشه ای

۲) حرکت آب و املاح در آوندهای چوبی، فقدان مکش ناشی از سطح بخش های هوایی

۳) بسته شدن روزنه های هوایی، جذب آب به دنبال تجمع مواد محلول در یاخته های نگهبان روزنه

۴) کاهش خروج آب از منفذ بین یاخته های نگهبان روزنه های هوایی، کاهش بخار آب در هوای اطراف

۷.همه یاخته های تک لاد (هاپلوئید) ی موجود در یک گیاه دو جنسی چه مشخصه ای دارند؟ (تست ۱۸۵، سراسری داخل ۹۸)

۱) پس از تشکیل، به یکدیگر متصل باقی می مانند.

۲) پس از تشکیل، از نظر دیواره دستخوش تغییر می شوند.

۳) در ابتدای تشکیل، تقسیم رشتمان (میتوز) انجام می دهند.

۴) در زمان تشکیل، توسط یاخته های دولادی (دیپلوئیدی) احاطه می شوند.

۸.با توجه به مراحل تکثیر جنسی در یک گیاه نهان دانه که گل های کامل دارد، چند مورد درست بیان شده است؟ (تست ۱۷۱، سراسری خارج ۹۸)

الف) همه یاخته های تک لاد (هاپلوئیدی)، پس از تشکیل به یکدیگر متصل باقی می مانند.

ب) بعضی یاخته های تک لاد (هاپلوئیدی)، پس از تشکیل از نظر دیواره دستخوش تغییر می گردند.

ج) همه یاخته های تک لاد (هاپلوئیدی)، در ابتدای تشکیل، تقسیم رشتمان (میتوز) انجام می دهند.

د) بعضی یاخته های تک لاد (هاپلوئیدی)، در زمان تشکیل، توسط یاخته های دولاد (دیپلوئیدی) احاطه می شوند.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۹.چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ (تست ۱۸۷، سراسری داخل ۹۸)

الف) در همه میوه های حقیقی، میوه از رشد تخمدان ایجاد شده است.

ب) در همه میوه های کاذب، میوه از رشد نهنج به وجود آمده است.

ج) بعضی میوه های بدون دانه، از لقاح یاخته تخم زا و زامه (اسپرم) به وجود آمده اند.

د) در بعضی میوه های دانه دار، فضای تخمدان با دیواره برچه ها به طور کامل تقسیم شده است.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۱۰.چند مورد از مطالب زیر، صحیح است؟ (تست ۲۰۵، سراسری خارج ۹۸)

الف) در همه میوه های بدون دانه، لقاح تخم زا و اسپرم صورت گرفته است.

ب) فقط در بعضی میوه های کاذب، میوه از رشد نهنج به وجود آمده است.

ج) فقط در بعضی میوه های حقیقی، میوه از رشد تخمدان به وجود آمده است.

د) در همه میوه های دانه دار، فضای تخمدان با دیواره برچه ها به طور کامل تقسیم شده است.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۱۱.با قطع جوانه رأسی در ساقه یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه های جانبی گیاه افزایش و مقدار نوع دیگری هورمون در این جوانه ها کاهش خواهد یافت. در یک گیاه دارای جوانه رأسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب کدام است؟ (تست ۱۷۲، سراسری داخل ۹۸)

۱) ریزش برگ با تشکیل لایه جدا کننده – تحریک ریشه زایی

۲) تأخیر در پیر شدن اندام های هوایی – رشد طولی یاخته ها

۳) تحریک تقسیم یاخته ای – بستن روزنه های هوایی در شرایط خشکی

۴) کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی – ایجاد یاخته های جدید

۱۲.با قطع جوانه راسی در ساقه یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه های جانبی، افزایش و نوعی دیگر کاهش می یابد. در یک گیاه دارای جوانه راسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب، کدام است؟ (تست ۱۶۵، سراسری خارج ۹۸)

۱) ریزش برگ – تأخیر در پیر شدن اندام های هوایی

۲) ایجاد یاخته های جدید – تشکیل میوه های بدون دانه

۳) رشد طولی یاخته ها – کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد

۴) تحریک ریشه زایی – بستن روزنه های هوایی در شرایط خشکی

۱۳.کدام عبارت، صحیح است؟ (تست ۱۵۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) گیاه آکاسیا با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، مورچه ها را از خود فراری می دهد.

۲) گیاه آکاسیا پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی، مانع حمله زنبورها به مورچه ها می شود.

۳) مورچه ها پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی، شروع به خوردن برگ های درخت آکاسیا می کنند.

۴) مورچه ها با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، توجه زنبورهای گرده افشان را به سمت گیاه آکاسیا جلب می کنند.

تست های ترکیبی:

۱.کدام عبارت، درباره ریشه یک گیاه علفی دو لپه ای صادق نیست؟ (تست ۱۶۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) مرز بین پوست و استوانه آوندی قابل رویت است.

۲) دسته های آوندهای چوبی و آبکشی به صورت یک در میان قرار دارند.

۳) نوار کاسپاری در دیواره جانبی یاخته های درون پوست (آندودرم) وجود دارد.

۴) پارانشیم مغزی در بخش مرکزی استوانه آوندی به وضوح دیده می شود.

۲.برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پروردهء گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی، درباره این جاندار صادق است؟ (تست ۱۹۶، سراسری داخل ۹۸)

۱) مغز آن، از چند گره مجزا تشکیل شده است.

۲) همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب باز می گردد.

۳) دهانه قیف مژکدار سامانه دفعی آن، مستقیما با مایعات بدن ارتباط دارد.

۴) تنفس آن از طریق برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی صورت می گیرد.

۳.برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پرورده گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی درباره این جاندار درست است؟ (تست ۱۷۲، سراسری خارج ۹۸)

۱) در هنگام انقباض قلب، دریچه های منافذ آن باز هستند.

۲) اسکلت آن، علاوه بر کمک به حرکت، وظیفه حفاظتی دارد.

۳) با تحریک هر گره عصبی، همه ماهیچه های بدن فعال می شوند.

۴) رشته های میان دو طناب عصبی موازی، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند.

۴.کدام مورد، درباره دو گروه مهم باکتری های هم زیست با گیاهان صادق است؟ (تست ۱۹۳، سراسری داخل ۹۸)

۱) در بخش های زیرزمینی گیاه مستقر می شوند.

۲) در شکل مولکولی نیتروژن جو تغییر ایجاد می کنند.

۳) واکنش های مربوط به تثبیت کربن را انجام می دهند.

۴) همه مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاهان به دست می آورند.

۵.دو گروه مهم باکتری های هم زیست با گیاهان برخلاف قارچ های هم زیست با ریشه گیاهان دانه دار چه مشخصه ای دارند؟ (تست ۱۶۰، سراسری خارج ۹۸)

۱) با کمک انرژی نور خورشید، ماده آلی می سازند.

۲) برای گیاهان، مواد معدنی و فسفات فراهم می کنند.

۳) مواد آلی را از اندام های غیرهوایی گیاهان دریافت می کنند.

۴) نیتروژن جو را به نیتروژن قابل استفاده گیاهان تبدیل می کنند.

۶.با قرار گرفتن دانه گرده گل میمونی سفید (WW) بر روی کلاله گل میمونی صورتی (RW)، کدام رخ نمود  (فنوتیپ) برای رویان و کدام ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟ (تست ۱۸۸، سراسری داخل ۹۸)

۱) صورتی – WWR

2) صورتی – RRR

3) سفید – WRR

4) سفید – WWW

7.با قرار گرفتن دانه گرده گل میمونی صورتی (RW) بر روی کلاله گل میمونی سفید (WW)، کدام رخ نمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟ (تست ۲۰۳، سراسری خارج ۹۸)

۱) قرمز – WWW

۲) قرمز – RRR

۳) صورتی – RWW

۴) صورتی – RRW


پاسخنامه تست های کنکور زیست گیاهی:

پاسخ تست های غیر ترکیبی:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۴

پاسخ سوال ۲: گزینه ۳

پاسخ سوال ۳: گزینه ۱

پاسخ سوال ۴: گزینه ۴

پاسخ سوال ۵: گزینه ۴

پاسخ سوال ۶: گزینه ۱

پاسخ سوال ۷: گزینه ۴

پاسخ سوال ۸: گزینه ۲

پاسخ سوال ۹: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۰: گزینه ۱

پاسخ سوال ۱۱: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۲: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۳: گزینه ۱

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۴

پاسخ سوال ۲: گزینه ۲ 

پاسخ سوال ۳: گزینه ۲

پاسخ سوال ۴: گزینه ۲ 

پاسخ سوال ۵: گزینه ۴

پاسخ سوال ۶: گزینه ۴

پاسخ سوال ۷: گزینه ۳


گردآورنده: حسن لطفی


مطالب مرتبط:

تست های کنکور: زیست سلولی

تست های کنکور: ژنتیک

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۱)

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۲)

تست های کنکور: زیست جانوری

تست های کنکور: زیست تصویری داخل کشور

تست های کنکور: زیست تصویری خارج از کشور

تست های کنکور: زیست ترکیبی داخل کشور 

تست های کنکور: زیست ترکیبی خارج از کشور

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: