تست های کنکور: ژنتیک

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


تست های کنکور ژنتیک:

تست های غیر ترکیبی:

۱.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۷۹، سراسری داخل ۹۸)

«در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشای یاخته، متصل ……………….. وجود دارد.»

۱) است، فقط پروتئین های هیستونی همراه با دنا (DNA)ی آنها

۲) نیست، فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنا (DNA)ی آنها

۳) نیست، در دو انتهای هر یک از رشته های این عامل، ترکیباتی متفاوت

۴) است، در ساختار هر واحد تکرارشونده دنا (DNA)ی آنها، پیوند فسفودی استری

۲.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۷۶، سراسری خارج ۹۸)

«در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی، به غشای یاخته متصل ……………………..»

۱) نیست، در هر فام تن (کروموزوم)، می تواند جایگاه های آغاز همانندسازی متعددی به وجود آید.

۲) است، در ساختار هر واحد تکرار شونده دنا (DNA)ی آنها، پیوند فسفودی استری وجود دارد.

۳) است، با جدا شدن دو گروه فسفات از انتهای رشته پلی نوکلئوتیدی دنا (DNA)، نوکلئوتید جدید به آن اضافه می شود.

۴) نیست، آنزیم دور کننده دو رشته دنا (DNA) از یکدیگر، می تواند نوکلئوتیدها را براساس رابطه مکملی مقابل نوکلئوتیدهای رشته الگو قرار دهد.

۳.کدام عبارت، درباره اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، نادرست است؟ (تست ۱۸۷، سراسری خارج ۹۸)

۱) در بخش هایی از این مولکول، ساختارهای متنوعی وجود دارد.

۲) ساختار نهایی آن با تشکیل بیش از یک نوع پیوند، تثبیت می شود.

۳) هر یک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیر واحد تاخورده است.

۴) با تغییر یک آمینواسید، ممکن است ساختار و عملکرد آن به شدت تغییر یابد.

۴.کدام عبارت، در ارتباط با هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) نادرست است؟ (تست ۱۸۶، سراسری داخل ۹۸)

۱) رناتن (ریبوزوم) ها، می توانند رنا (RNA) های در حال رونویسی را ترجمه نمایند.

۲) اولین آمینواسید در انتهای آمینی پلی پپتیدهای تازه ساخته شده، متیونین است.

۳) در یک مولکول دنا (DNA)، رشته مورد رونویسی برای دو ژن می تواند، متفاوت باشد.

۴) رنا (RNA)های پیک، ممکن است در حین رونویسی و یا پس از آن دستخوش تغییراتی گردند.

۵.کدام عبارت، در مورد هوهسته ای ها (یوکاریوت ها)، صادق است؟ (تست ۱۵۹، سراسری خارج ۹۸)

۱) رنا (RNA)ی پیک فقط در حین رونویسی دستخوش تغییراتی می شود.

۲) سمتی از رنا (RNA)ی پیک که زودتر ساخته شده، دیرتر ترجمه می گردد.

۳) اولین آمینواسید در انتهای کربوکسیل همه پلی پپتیدهای تازه ساخته شده، متیونین است.

۴) در یک مولکول دنا (DNA)، رشته مورد رونویسی می تواند از یک ژن به ژن دیگر تغییر نماید.

۶.کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۹۰، سراسری داخل ۹۸)

«در صورت حضور قند مالتوز در محیط باکتری اشرشیاکلای و به دنبال اتصال فعال کننده به ……………»

۱) راه اندازه عوامل رونویسی بر روی توالی افزاینده قرار می گیرند.

۲) مالتوز، مهار کننده تغییر شکل می دهد و از اپراتور جدا می گردد.

۳) رنابسپاراز (RNA پلی مراز)، ژن های مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می شوند.

۴) توالی خاصی از دنا (DNA)، اولین نوکلئوتید مناسب برای رونویسی مورد شناسایی قرار می گیرد.

۷.در باکتری اشرشیاکلای، به دنبال پیوستن فعال کننده به توالی خاصی از دنا (DNA) کدام اتفاق رخ می دهد؟ (تست ۱۹۷، سراسری خارج ۹۸)

۱) اتصال مالتوز به نوعی پروتئین قطع می گردد.

۲) ژن های مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می شوند.

۳) اولین نوکلئوتید مناسب توسط رنابسپاراز (RNA پلی مراز) رونویسی می شود.

۴) رنابسپاراز (RNA پلی مراز) به کمک عوامل رونویسی، راه انداز را شناسایی می کند.

۸.در یک خانواده، مادر گروه خونی AB دارد و علاوه بر داشتن پروتئین D در غشای گویچه های قرمز خود، می تواند عامل انعقادی شماره ۸ را بسازد و پدر گروه خونی B و پروتئین D دارد و فاقد عامل انعقادی شماره ۸ است. اگر دختر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شماره ۸ و فاقد پروتئین D باشد و بتواند فقط کربوهیدرات A گروه خونی را بسازد، در این صورت، تولد کدام فرزند غیرممکن است؟ (تست ۲۰۰، سراسری داخل ۹۸)

۱) پسری دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پروتئین D و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون

۲) پسری با اختلال در فرایند لخته شدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین D

۳) دختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین D و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون

۴) دختری با اختلال در فرایند لخته شدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین D

9.در یک خانواده پدر و مادری به ترتیب گروه خونی A و B را دارند و هر دو علاوه بر داشتن پروتئین D در غشای گویچه های قرمز خود، می توانند عامل انعقادی شماره ۸ را بسازند. اگر پسر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شماره ۸ باشد و نتواند کربوهیدرات های گروه خونی و نیز پروتئین D را بسازد. در این صورت، تولد کدام فرزند در این خانواده غیر ممکن است؟ (تست ۱۷۴، سراسری خارج ۹۸)

۱) دختری دارای عامل انعقادی شماره ۸ و دارای پروتئین D و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی

۲) پسری دارای عامل انعقادی شماره ۸ و با توانایی تولید یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئینD

3) پسری با اختلال در فرایند لخته شدن خون و دارای فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین D

۴) دختری با اختلال در فرایند لخته شدن خون و دارای هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین D

10.با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و هر جایگاه دو دگره (الل) دارد و دگره های بارز، رنگ قرمز و دگره های نهفته، رنگ سفید را به وجود می آورند و رخ نمود (فنوتیپ)های در آستانه طیف که قرمز و سفید هستند به ترتیب ژن نمود (ژنوتیپ)های AABBCC و aabbcc را دارند، بنابراین ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود (ژنوتیپ)های AAbbcc و aaBBCC به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟ (تست ۱۸۱، سراسری داخل ۹۸)

۱) aaBbCC

AABBCc (2

AaBBCc (3

AABbCC (4

11.با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت دارای سه جایگاه ژنی است و هر کدام دو دگره (الل) دارند و دگره های بارز، رنگ قرمز و دگره های نهفته، رنگ سفید را به وجود می آورند و رخ نمود (فنوتیپ)های در آستانه طیف یعنی قرمز و سفید به ترتیب ژن نمود AABBCC و aabbcc را دارند، بنابراین ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود (ژنوتیپ)های AABBCC و aabbcc به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟ (تست ۱۸۵، سراسری خارج ۹۸)

۱) AABBcc

2) AaBBcc

3) AaBBCC

4) AABbCC

12.کدام عبارت، در ارتباط با ناهنجاری های فام تنی (کروموزومی) در سطح وسیع و از نوع مضاعف شدگی، نادرست است؟ (تست ۱۹۱، سراسری خارج ۹۸)

۱) از طریق کاریوتیپ قابل مشاهده و شناسایی است.

۲) در پی وقوع بعضی جهش های جابه جایی رخ می دهد.

۳) باعث تغییر در تعداد فام تن (کروموزوم)های یاخته می شود.

۴) می تواند منجر به تشکیل یاخته های جنسی غیرطبیعی گردد.

۱۳.کدام عبارت، نادرست است؟ (تست ۱۶۲، سراسری خارج ۹۸)

۱) اندکی از جهش ها، تأثیری فوری بر رخ نمود (فنوتیپ) دارند.

۲) انتخاب طبیعی، ضامن بقای همه زاده های فرد سازگار با محیط است.

۳) نوعی عامل تغییردهنده فراوانی دگره (الل)ها، خزانه ژنی جمعیت را غنی تر می سازد.

۴) فراوانی دگرهای (اللی) یک جمعیت، می تواند بر اثر رویدادهای تصادفی تغییر نماید.

۱۴.کدام گزینه، در مورد رانش دگره ای نادرست است؟ (تست ۱۶۰، سراسری داخل ۹۸)

۱) در اثر حوادث طبیعی رخ می دهد.

۲) باعث خارج شدن جمعیت از حالت تعادل می شود.

۳) در جمعیت هایی با اندازه کوچک تر تأثیر بیشتری دارد.

۴) باعث سازگاری دگره (الل)های باقیمانده جمعیت با محیط می شود.

۱۵.کدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین، درست است؟ (تست ۱۶۵، سراسری داخل ۹۸)

۱) بخشی از زنجیره C در ساختار انسولین فعال به کار رفته است.

۲) پیوند شیمیایی بین دو زنجیره A و B فقط در پیش انسولین وجود دارد.

۳) زنجیره B نسبت به زنجیره A به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیک تر است.

۴) در انسولین فعال، بخشی از زنجیره A و B پیش انسولین حذف گردیده است.

۱۶.کدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین نادرست است؟ (تست ۱۸۰، سراسری خارج ۹۸)

۱) در انسولین غیرفعال، زنجیره بلند پلی پپتیدی در بین دو زنجیره کوتاه آن قرار دارد.

۲) زنجیره B نسبت به زنجیره A به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیک تر است.

۳) پیوند شیمیایی بین دو زنجیره A و B فقط در پیش انسولین وجود دارد.

۴) تعداد آمینواسیدهای موجود در انسولین غیرفعال بیش از انسولین فعال است.

تست های ترکیبی:

۱.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۹۵، سراسری خارج ۹۸)

«در همه جانداران، هر رنا (RNA)یی که …………… دارد، فقط …………..»

۱) در ساختار خود پیوندهای اشتراکی – از رونویسی یک ژن حاصل شده است.

۲) در ساختار خود رمزه (کدون) پایان – در درون هسته یاخته پیرایش می شود.

۳) به رشته پلی پپتیدی در حال ساخت اتصال – توسط یک رنابسپاراز (RNA پلی مراز) ساخته شده است.

۴) به رشته رمزگذار شباهت بسیار – از طریق رمزه (کدون)های خود با پادرمزه (آنتی کدون )ها ارتباط برقرار می کند.

۲.چند مورد می تواند از پیامدهای وقوع جهش در دنا (DNA)ی باکتری اشرشیاکلای باشد؟ (تست ۱۶۴، سراسری داخل ۹۸)

الف- تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کننده لاکتوز

ب- عدم اتصال مهارکننده به بخشی از ژن

ج- عدم اتصال لاکتوز به نوعی پروتئین

د- افزایش فعالیت رنابسپاراز (RNA پلی مراز)

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۳.کدام مورد، ویژگی مشترک همه جاندارانی است که بخش عمده فتوسنتز را انجام می دهند و در محیط های متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند؟ (تست ۱۸۲، سراسری داخل ۹۸)

۱) آنزیم رنابسپاراز (RNA پلیمراز) در طی بیش از سه مرحله، عمل رونویسی را به انجام می رساند.

۲) عواملی می توانند با عبور از طریق غشاهای درون یاخته ای، رونویسی ژن ها را تحت تأثیر قرار دهند.

۳) رنابسپاراز (RNA پلی مراز) می تواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدی ویژه شروع رونویسی را شناسایی کند.

۴) پروتئین ها می توانند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن (ریبوزوم ها) ساخته شوند.

۴.چند مورد، درباره همه جاندارانی صادق است که در محیط های متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند و انجام بخش عمده فتوسنتز را برعهده دارند؟ (تست ۱۷۳، سراسری خارج ۹۸)

الف- رناتن (ریبوزوم) ها، عمل ترجمه را قبل از پایان رونویسی آغاز می کنند.

ب- محصولات اولیه رونویسی همه ژن ها، پیش سازهای رنا (RNA)ی پیک هستند.

ج- با قرار گرفتن عوامل رونویسی در کنار هم، سرعت رونویسی افزایش می یابد.

د- پروتئین ها می توانند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن (ریبوزوم) ها ساخته شوند.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۵.کدام عبارت، نادرست است؟ (تست ۱۷۸، سراسری داخل ۹۸)

۱) در جنین انسان، همه یاخته های خونی از یاخته های بنیادی مغز استخوان به وجود می آیند.

۲) در یک فرد بالغ، pH خون می تواند توسط پروتئینی حاوی چهار رشته پلی پپتیدی تنظیم شود.

۳) در یک فرد بالغ، یاخته های بنیادی مغز استخوان می تواند منشا انواع مختلف یاخته های خونی باشد.

۴) در جنین انسان، یک نوع یاخته بنیادی می تواند در تولید قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون هسته ای سهیم باشد.

۶.کدام عبارت، درباره اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، صحیح است؟ (تست ۱۷۴، سراسری داخل ۹۸)

۱) در تشکیل ساختار نهایی آن فقط سه نوع پیوند دخالت دارد.

۲) با تغییر یک آمینواسید، ساختار و عملکرد آن می تواند به شدت تغییر یابد.

۳) هر یک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیر واحد تاخورده است.

۴) با دارا بودن رنگدانه های فراوان، توانایی ذخیره انواعی از گازهای تنفسی را دارد.

۷.کدام عبارت، درباره نوعی یاخته خونی که هسته دو قسمتی روی هم افتاده و میان یاخته ای (سیتوپلاسمی) با دانه های تیره دارد، درست است؟ (تست ۱۸۰، سراسری داخل ۹۸)

۱) می تواند پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر شود.

۲) می تواند پس از تغییر، به نوعی درشت خوار تبدیل شود.

۳) در مواردی باعث می شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی خطر واکنش نشان دهد.

۴) در مواردی، به کمک نوعی بسپار (پلیمر) خود، مرگ برنامه ریزی شده ای را به راه می اندازد.

۸.در غدد جنسی یک فرد بالغ، یاخته هایی که در طی فرایند زامد زایی (اسپرم زایی) از هم جدا می شوند، چه مشخصه ای دارند؟ (تست ۱۸۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) با تقسیم خود، یاخته های تک لاد (هاپلوئید)ی را به وجود می آورند.

۲) برای هر صفت مستقل از جنس، یک دگره (الل) دارند.

۳) ابتدا به کمک بخشی از ساختار خود جابه جا می گردند.

۴) با ترشحات خود تمایز زامه (اسپرم)ها را باعث می شوند.

۹.با قرار گرفتن دانه گرده گل میمونی سفید (WW) بر روی کلاله گل میمونی صورتی (RW)، کدام رخ نمود  فنوتیپ) برای رویان و کدام ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟ (تست ۱۸۸، سراسری داخل ۹۸)

۱) صورتی – WWR

2) صورتی – RRR

3) سفید – WRR

4) سفید – WWW

10.با قرار گرفتن دانه گرده گل میمونی صورتی (RW) بر روی کلاله گل میمونی سفید (WW)، کدام رخ نمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟ (تست ۲۰۳، سراسری خارج ۹۸)

۱) قرمز – WWW

۲) قرمز – RRR

۳) صورتی – RWW

۴) صورتی – RRW


پاسخنامه تست های کنکور ژنتیک:

پاسخ تست های غیر ترکیبی:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۳

پاسخ سوال ۲: گزینه ۱

پاسخ سوال ۳: گزینه ۳

پاسخ سوال ۴: گزینه ۱

پاسخ سوال ۵: گزینه ۴

پاسخ سوال ۶: گزینه ۴

پاسخ سوال ۷: گزینه ۳

پاسخ سوال ۸: گزینه ۴

پاسخ سوال ۹: گزینه ۴

پاسخ سوال ۱۰: گزینه ۱

پاسخ سوال ۱۱: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۲: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۳: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۴: گزینه ۴

پاسخ سوال ۱۵: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۶: گزینه ۳

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۳

پاسخ سوال ۲: گزینه ۳ 

پاسخ سوال ۳: گزینه ۴

پاسخ سوال ۴: گزینه ۱

پاسخ سوال ۵: گزینه ۱

پاسخ سوال ۶: گزینه ۲

پاسخ سوال ۷: گزینه ۳

پاسخ سوال ۸: گزینه ۲

پاسخ سوال ۹: گزینه ۴

پاسخ سوال ۱۰: گزینه ۳


گردآورنده: حسن لطفی


مطالب مرتبط:

تست های کنکور: زیست سلولی

تست های کنکور: زیست گیاهی

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۱)

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۲)

تست های کنکور: زیست جانوری

تست های کنکور: زیست تصویری داخل کشور

تست های کنکور: زیست تصویری خارج از کشور

تست های کنکور: زیست ترکیبی داخل کشور 

تست های کنکور: زیست ترکیبی خارج از کشور

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: