تست های کنکور: زیست تصویری داخل کشور

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


تست های کنکور زیست تصویری داخل کشور:

۱.سامانه دفعی در زنبور برخلاف سامانه دفعی در کرم خاکی چه مشخصه ای دارد؟ (تست ۱۵۷، سراسری داخل ۹۸)

۱) به روده تخلیه می شود.

۲) در دو انتها باز است.

۳) نزدیک به انتها به صورت مثانه در آمده است.

۴) در بخشی از طول با شبکه مویرگی ارتباط دارد.

۲.کدام مورد، درباره سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کره چشم انسان می شود، صحیح است؟ (تست ۱۵۸، سراسری داخل ۹۸)

۱) ناحیه وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می کند.

۲) در مجاورت داخلی ترین لایه کره چشم منشعب می شود.

۳) انشعابات آن در مجاورت مایعی غیرشفاف و ژله ای قرار دارد.

۴) انشعابات انتهایی آن به پرده شفاف جلوی چشم وارد می شود.

۳.کدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین، درست است؟ (تست ۱۶۵، سراسری داخل ۹۸)

۱) بخشی از زنجیره C در ساختار انسولین فعال به کار رفته است.

۲) پیوند شیمیایی بین دو زنجیره A و B فقط در پیش انسولین وجود دارد.

۳) زنجیره B نسبت به زنجیره A به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیک تر است.

۴) در انسولین فعال، بخشی از زنجیره A و B پیش انسولین حذف گردیده است.

۴.کدام عبارت، در مورد ساقه یک گیاه علفی دولپه ای صادق است؟ (تست ۱۶۸، سراسری داخل ۹۸)

۱) مرز بین پوست و استوانه آوندی غیرمشخص است.

۲) دسته های آوندی بر روی دوایر متحدالمرکز قرار گرفته اند.

۳) تعداد دسته های آوندی در سمت خارج بیش از سمت داخل است.

۴) مغز که بخشی از سامانه بافت زمینه ای است، به وضوح دیده می شود.

۵.در انسان، همه یاخته هایی که در طی مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم به وجود آمده اند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از نظر ……………. به یکدیگر شباهت و از نظر …………… با یکدیگر تفاوت دارند. (تست ۱۷۳، سراسری داخل ۹۸)

۱) داشتن فام تن (کروموزوم) های همتا – تعداد فامینک (کروماتید) های هسته

۲) مقدار دنا (DNA) ی هسته – تعداد فام تن (کروموزوم) های هسته

۳) تعداد سانترومرهای موجود در هسته – محل به وجود آمدن

۴) تعداد میانک (سانتریول) ها – عدد کروموزومی

۶.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۷۵، سراسری داخل ۹۸)

«در ………………..، ساختاری که به ذخیره غذا کمک می کند و به جانور امکان می دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند، ……………….»

١) ملخ – در بالای غدد ترشح کننده آمیلاز قرار دارد.

۲) گوسفند – تا حدود زیادی به آب گیری مواد غذایی می پردازد.

۳) کرم خاکی – دندانه هایی برای خرد کردن بیشتر مواد غذایی دارد.

۴) پرنده دانه خوار – مواد غذایی را ابتدا به بخش عقبی معده وارد می نماید.

۷.به طور معمول، با توجه به محل تشکیل زامه (اسپرم) ها و مراحل زامه زایی (اسپرم زایی) در یک فرد بالغ، کدام عبارت درست است؟ (تست ۱۷۶، سراسری داخل ۹۸)

۱) یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته های زامه زا (اسپرماتوگونی) به یکدیگر متصل هستند.

۲) یاخته های زام یاختک (اسپرماتید) همانند یاخته های زامه زا (اسپرماتوگونی) هستهء فشرده ای دارند.

۳) یاخته های زامه (اسپرم) برخلاف یاخته های زام یاختک (اسپرماتید)، ابتدا توانایی حرکت و جابه جا شدن را دارند.

۴) یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه برخلاف زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه، فام تن (کروموزوم)های تک کروماتیدی دارند.

۸.در انسان، کدام مورد، درباره لایه ای از ساختار بافتی دیواره نای که در تماس با لایه مخاط قرار دارد، صادق نیست؟ (تست ۱۷۷، سراسری داخل ۹۸)

۱) تعدادی غدد ترشحی دارد.

۲) دارای رگ های خونی و اعصاب است.

۳) به لایه غضروفی – ماهیچه ای چسبیده است.

۴) یاخته های استوانه ای مژکدار دارد.

۹.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۸۴، سراسری داخل ۹۸)

«در انسان، ……………… پیام های بینایی که شبکیه چشم راست را ترک می کنند، …………. می شوند.»

۱) همه – به نهنج (تالاموس) همان سمت وارد

۲) همه – به مرکز پردازش کننده سمت مقابل فرستاده

۳) بخشی از – قبل از رسیدن به نهنج (تالاموس) متقاطع

۴) بخشی از ابتدا به لوب پس سری نیمکره همان سمت فرستاده

۱۰.کدام عبارت، در ارتباط با هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) نادرست است؟ (تست ۱۸۶، سراسری داخل ۹۸)

۱) رناتن (ریبوزوم) ها، می توانند رنا (RNA) های در حال رونویسی را ترجمه نمایند.

۲) اولین آمینواسید در انتهای آمینی پلی پپتیدهای تازه ساخته شده، متیونین است.

۳) در یک مولکول دنا (DNA)، رشته مورد رونویسی برای دو ژن می تواند، متفاوت باشد.

۴) رنا (RNA)های پیک، ممکن است در حین رونویسی و یا پس از آن دستخوش تغییراتی گردند.

۱۱.کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۹۰، سراسری داخل ۹۸)

«در صورت حضور قند مالتوز در محیط باکتری اشرشیاکلای و به دنبال اتصال فعال کننده به ……………»

۱) راه اندازه عوامل رونویسی بر روی توالی افزاینده قرار می گیرند.

۲) مالتوز، مهار کننده تغییر شکل می دهد و از اپراتور جدا می گردد.

۳) رنابسپاراز (RNA پلی مراز)، ژن های مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می شوند.

۴) توالی خاصی از دنا (DNA)، اولین نوکلئوتید مناسب برای رونویسی مورد شناسایی قرار می گیرد.

۱۲.مطابق با شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟ (تست ۱۹۲، سراسری داخل ۹۸)

۱) بخش ۲ برخلاف بخش ۳، با رشته های عصبی در ارتباط است.

۲) بخش ۱ همانند بخش ۲، بیش از یک نوع رشته پروتئینی دارد.

۳) بخش ۳ همانند بخش ۴، ساختاری حاوی صفحات بینابینی دارد.

۴) بخش ۴ برخلاف بخش ۱، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد.

۱۳.کدام عبارت، در ارتباط با مراحل انقباض در یک یاخته ماهیچه ذوزنقه ای بدن انسان نادرست است؟ (تست ۱۹۴، سراسری داخل ۹۸)

۱) به دنبال سست شدن اتصال سر میوزین به اکتین، ATP به ADP تجزیه می گردد.

۲) با چسبیدن یک مولکول ATP به سر میوزین، اتصال سر میوزین با رشته اکتین سست می شود.

۳) به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول ADP موجود در سر میوزین، طول ماهیچه کوتاه می شود.

۴) در زمانی که سر میوزین، رشته اکتین را به همراه خود به حرکت در می آورد، مولکول ADP رها گردیده است.

۱۴.کدام عبارت، در مورد هر سامانه تبدیل انرژی (فتوسیستم) موجود در غشای یک تیلاکوئید گیاه آفتابگردان صحیح است؟ (تست ۱۹۵، سراسری داخل ۹۸)

۱) در هر آنتن گیرنده نور آن، رنگیزه های متفاوتی به همراه انواعی پروتئین وجود دارد.

۲) توسط دو مرکز واکنش آن، حداکثر طول موج های ۶۸۰ و ۷۰۰ نانومتر جذب می شود.

۳) همواره به ترکیبی الکترون می دهد که با دو لایه فسفولیپیدی غشای تیلاکوئید در تماس است.

۴) تنها با دارا بودن یک آنتن گیرنده نور، انرژی خورشید را جذب و به مرکز واکنش منتقل می نماید.

۱۵.کدام عبارت، درباره هر پادتن موجود در بدن انسان صادق است؟ (تست ۲۰۱، سراسری داخل ۹۸)

۱) به طور مستقیم توسط یاخته های پادتن ساز تولید می گردد.

۲) می تواند به طور اختصاصی به دو مولکول پادگن (آنتی ژن) متصل شود.

۳) در مبارزه با پادگن (آنتی ژن) ابتدا باعث نابودی یاخته بیگانه می شود.

۴) با رسوب دادن پادگن (آنتی ژن) های محلول، باعث غیرفعال شدن آنها می گردد.


پاسخنامه تست های کنکور زیست تصویری داخل کشور:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۱

پاسخ سوال ۲: گزینه ۲

پاسخ سوال ۳: گزینه ۳

پاسخ سوال ۴: گزینه ۴

پاسخ سوال ۵: گزینه ۳

پاسخ سوال ۶: گزینه ۱

پاسخ سوال ۷: گزینه ۱

پاسخ سوال ۸: گزینه ۴

پاسخ سوال ۹: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۰: گزینه ۱

پاسخ سوال ۱۱: گزینه ۴

پاسخ سوال ۱۲: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۳: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۴: گزینه ۱

پاسخ سوال ۱۵: گزینه ۲


گردآورنده: حسن لطفی


مطالب مرتبط:

تست های کنکور: زیست سلولی

تست های کنکور: زیست گیاهی

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۱)

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۲)

تست های کنکور: زیست جانوری

تست های کنکور: زیست تصویری خارج از کشور

تست های کنکور: زیست ترکیبی داخل کشور 

تست های کنکور: زیست ترکیبی خارج از کشور

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: