۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲,۰۱۹ تست های طبقه بندی شده
تست های کنکور: زیست ترکیبی داخل کشور

تست های کنکور زیست ترکیبی داخل کشور:

تست های ترکیبی:

۱.سامانه دفعی در زنبور برخلاف سامانه دفعی در کرم خاکی چه مشخصه ای دارد؟ (تست ۱۵۷، سراسری داخل ۹۸)

۱) به روده تخلیه می شود.

۲) در دو انتها باز است.

۳) نزدیک به انتها به صورت مثانه در آمده است.

۴) در بخشی از طول با شبکه مویرگی ارتباط دارد.

۲.چند مورد می تواند از پیامدهای وقوع جهش در دنا (DNA)ی باکتری اشرشیاکلای باشد؟ (تست ۱۶۴، سراسری داخل ۹۸)

الف- تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کننده لاکتوز

ب- عدم اتصال مهارکننده به بخشی از ژن

ج- عدم اتصال لاکتوز به نوعی پروتئین

د- افزایش فعالیت رنابسپاراز (RNA پلی مراز)

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۳.سامانه گردشی مضاعف برای نخستین بار در گروهی از جانوران شکل گرفت. کدام ویژگی، درباره این گروه از جانوران نادرست است؟ (تست ۱۶۶، سراسری داخل ۹۸)

۱) هوا به وسیله مکش حاصل از فشار منفی به شش های آنها وارد می شود.

۲) لاروی آنها دارای آبشش های خارجی بیرون زده از سطح بدن است.

۳) در شرایطی، باز جذب آب از مثانه آنها به خون افزایش می یابد.

۴) بیشتر تبادلات گازی آنها، از طریق پوست انجام می گیرد.

۴.چند مورد، در ارتباط با کلیه های یک فرد سالم صحیح است؟ (تست ۱۶۷، سراسری داخل ۹۸)

الف- در پی حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته می شود.

ب- سرخرگ آوران در اطراف بخش های مختلف گردیزه (نفرون) منشعب می شود.

ج- نوعی ترشح درون ریز به طور حتم بر دومین مرحله ساخت ادرار تأثیرگذار است.

د- به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه (نفرون) فرایند باز جذب آغاز می شود.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۵.در انسان، همه یاخته هایی که در طی مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم به وجود آمده اند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از نظر ……………. به یکدیگر شباهت و از نظر …………… با یکدیگر تفاوت دارند. (تست ۱۷۳، سراسری داخل ۹۸)

۱) داشتن فام تن (کروموزوم) های همتا – تعداد فامینک (کروماتید) های هسته

۲) مقدار دنا (DNA) ی هسته – تعداد فام تن (کروموزوم) های هسته

۳) تعداد سانترومرهای موجود در هسته – محل به وجود آمدن

۴) تعداد میانک (سانتریول) ها – عدد کروموزومی

۶.کدام عبارت، درباره اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، صحیح است؟ (تست ۱۷۴، سراسری داخل ۹۸)

۱) در تشکیل ساختار نهایی آن فقط سه نوع پیوند دخالت دارد.

۲) با تغییر یک آمینواسید، ساختار و عملکرد آن می تواند به شدت تغییر یابد.

۳) هر یک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیر واحد تاخورده است.

۴) با دارا بودن رنگدانه های فراوان، توانایی ذخیره انواعی از گازهای تنفسی را دارد.

۷.کدام عبارت، نادرست است؟ (تست ۱۷۸، سراسری داخل ۹۸)

۱) در جنین انسان، همه یاخته های خونی از یاخته های بنیادی مغز استخوان به وجود می آیند.

۲) در یک فرد بالغ، pH خون می تواند توسط پروتئینی حاوی چهار رشته پلی پپتیدی تنظیم شود.

۳) در یک فرد بالغ، یاخته های بنیادی مغز استخوان می تواند منشا انواع مختلف یاخته های خونی باشد.

۴) در جنین انسان، یک نوع یاخته بنیادی می تواند در تولید قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون هسته ای سهیم باشد.

۸.کدام عبارت، درباره نوعی یاخته خونی که هسته دو قسمتی روی هم افتاده و میان یاخته ای (سیتوپلاسمی) با دانه های تیره دارد، درست است؟ (تست ۱۸۰، سراسری داخل ۹۸)

۱) می تواند پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر شود.

۲) می تواند پس از تغییر، به نوعی درشت خوار تبدیل شود.

۳) در مواردی باعث می شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی خطر واکنش نشان دهد.

۴) در مواردی، به کمک نوعی بسپار (پلیمر) خود، مرگ برنامه ریزی شده ای را به راه می اندازد.

۹.کدام مورد، ویژگی مشترک همه جاندارانی است که بخش عمده فتوسنتز را انجام می دهند و در محیط های متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند؟ (تست ۱۸۲، سراسری داخل ۹۸)

۱) آنزیم رنابسپاراز (RNA پلیمراز) در طی بیش از سه مرحله، عمل رونویسی را به انجام می رساند.

۲) عواملی می توانند با عبور از طریق غشاهای درون یاخته ای، رونویسی ژن ها را تحت تأثیر قرار دهند.

۳) رنابسپاراز (RNA پلی مراز) می تواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدی ویژه شروع رونویسی را شناسایی کند.

۴) پروتئین ها می توانند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن (ریبوزوم ها) ساخته شوند.

۱۰.با قرار گرفتن دانه گرده گل میمونی سفید (WW) بر روی کلاله گل میمونی صورتی (RW)، کدام رخ نمود  فنوتیپ) برای رویان و کدام ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟ (تست ۱۸۸، سراسری داخل ۹۸)

۱) صورتی – WWR

2) صورتی – RRR

3) سفید – WRR

4) سفید – WWW

11.مطابق با شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟ (تست ۱۹۲، سراسری داخل ۹۸)

۱) بخش ۲ برخلاف بخش ۳، با رشته های عصبی در ارتباط است.

۲) بخش ۱ همانند بخش ۲، بیش از یک نوع رشته پروتئینی دارد.

۳) بخش ۳ همانند بخش ۴، ساختاری حاوی صفحات بینابینی دارد.

۴) بخش ۴ برخلاف بخش ۱، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد.

۱۲.کدام مورد، درباره دو گروه مهم باکتری های هم زیست با گیاهان صادق است؟ (تست ۱۹۳، سراسری داخل ۹۸)

۱) در بخش های زیرزمینی گیاه مستقر می شوند.

۲) در شکل مولکولی نیتروژن جو تغییر ایجاد می کنند.

۳) واکنش های مربوط به تثبیت کربن را انجام می دهند.

۴) همه مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاهان به دست می آورند.

۱۳.برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پروردۂ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی، درباره این جاندار صادق است؟ (تست ۱۹۶، سراسری داخل ۹۸)

۱) مغز آن، از چند گره مجزا تشکیل شده است.

۲) همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب باز می گردد.

۳) دهانه قیف مژکدار سامانه دفعی آن، مستقیما با مایعات بدن ارتباط دارد.

۴) تنفس آن از طریق برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی صورت می گیرد.

۱۴.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۹۸، سراسری داخل ۹۸)

«در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل………….، ماهیچه یا ماهیچه های ……………»

۱) دم – گردن، به افزایش حجم قفسه سینه کمک می نماید.

۲) بازدم – بین دنده ای داخلی، به انقباض در می آیند.

۳) دم – دیافراگم، از حالت گنبدی خارج می شود.

۴) بازدم – شکمی، از نظر طول کوتاه می شود.

۱۵.در یک فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبین در داخل اندامی از بدن که خون لوله گوارش ابتدا به آن وارد می شود، ذخیره می گردد، چند مورد، درباره این اندام صحیح است؟ (تست ۲۰۲، سراسری داخل ۹۸)

الف- در تولید کلسترول نقش دارد.

ب- بر سرعت تولید یاخته های قرمز خون تأثیرگذار است.

ج- از طریق یاخته های بنیادی خود، گویچه های قرمز را تولید می نماید.

د- فاصله یاخته های بافت پوششی در مویرگ های آن بسیار زیاد است.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۱۶.به طور معمول، کدام عبارت، درباره نوعی پرده جنینی که به دیواره رحم مادر نفوذ می کند، نادرست است؟ (تست ۲۰۳، سراسری داخل ۹۸)

۱) باعث اختلاط خون جنین و مادر می شود.

۲) تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی توسعه می یابد.

۳) در انتقال مواد مغذی به جنین نقش مؤثری دارد.

۴) حاصل تقسیم و تمایز تعدادی از یاخته های بلاستوسیست است.


پاسخنامه تست های کنکور زیست ترکیبی داخل کشور:

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۱

پاسخ سوال ۲: گزینه ۳

پاسخ سوال ۳: گزینه ۱

پاسخ سوال ۴: گزینه ۲

پاسخ سوال ۵: گزینه ۳

پاسخ سوال ۶: گزینه ۲

پاسخ سوال ۷: گزینه ۱

پاسخ سوال ۸: گزینه ۳

پاسخ سوال ۹: گزینه ۴

پاسخ سوال ۱۰: گزینه ۴

پاسخ سوال ۱۱: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۲: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۳: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۴: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۵: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۶: گزینه ۱


گردآورنده: حسن لطفی


مطالب مرتبط:

تست های کنکور: زیست سلولی

تست های کنکور: ژنتیک

تست های کنکور: زیست گیاهی

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۱)

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۲)

تست های کنکور: زیست جانوری

تست های کنکور: زیست تصویری داخل کشور

تست های کنکور: زیست تصویری خارج از کشور

تست های کنکور: زیست ترکیبی خارج از کشور

https://zistyad.ir?p=7814
زیست یاد

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.