تست های کنکور: زیست ترکیبی خارج از کشور

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


تست های کنکور زیست ترکیبی خارج از کشور:

تست های ترکیبی:

۱.دو گروه مهم باکتری های هم زیست با گیاهان برخلاف قارچ های هم زیست با ریشه گیاهان دانه دار چه مشخصه ای دارند؟ (تست ۱۶۰، سراسری خارج ۹۸)

۱) با کمک انرژی نور خورشید، ماده آلی می سازند.

۲) برای گیاهان، مواد معدنی و فسفات فراهم می کنند.

۳) مواد آلی را از اندام های غیرهوایی گیاهان دریافت می کنند.

۴) نیتروژن جو را به نیتروژن قابل استفاده گیاهان تبدیل می کنند.

۲.در انسان، همه یاخته هایی که در مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم به وجود می آیند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از نظر ……………………. با یکدیگر تفاوت و از نظر ……………….. به یکدیگر شباهت دارند. (تست۱۶۱، سراسری خارج ۹۸)

۱) مقدار دنای (DNA)ی هسته – داشتن فام تن (کروموزوم) های همتا

۲) تعداد فام تن (کروموزوم)های هسته – تعداد میانک (سانتریول)ها

۳) عدد کروموزومی – تعداد فامینک (کروماتید)های هسته

۴) محل به وجود آمدن – تعداد سانترومرهای هسته

۳.کدام عبارت، درست است؟ (تست ۱۶۷، سراسری خارج ۹۸)

١) ژن مربوط به هر پروتئین مورد نیاز تنفس یاخته ای، درون راکیزه (میتوکندری) یافت می شود.

۲) هر جاندار آغازی برای انجام اولین مرحله تنفس یاخته ای، به انرژی فعال سازی نیاز دارد.

۳) هر جاندار دارای رنگیزه های جذب کننده نور، توانایی تولید اکسیژن را دارد.

۴) هر یاخته زنده و فعالی می تواند ATP را به سه روش مختلف بسازد.

۴.کدام عبارت، درباره ریشه یک گیاه علفی دو لپه ای صادق نیست؟ (تست ۱۶۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) مرز بین پوست و استوانه آوندی قابل رویت است.

۲) دسته های آوندهای چوبی و آبکشی به صورت یک در میان قرار دارند.

۳) نوار کاسپاری در دیواره جانبی یاخته های درون پوست (آندودرم) وجود دارد.

۴) پارانشیم مغزی در بخش مرکزی استوانه آوندی به وضوح دیده می شود.

۵.کدام عبارت، درباره نوعی پرده جنینی که به دیواره رحم مادر می چسبد، نادرست است؟ (تست ۱۶۹، سراسری خارج ۹۸)

۱) تحت تأثیر نوعی پیک دور برد قرار می گیرد.

۲) در اختلاط خون مادر و جنین نقش مؤثری دارد.

۳) در دو طرف آن، مبادله مواد می تواند صورت گیرد.

۴) به دنبال تغییر و تمایز بعضی از یاخته های بلاستوسیست به وجود آمده است.

۶.برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پرورده گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی درباره این جاندار درست است؟ (تست ۱۷۲، سراسری خارج ۹۸)

۱) در هنگام انقباض قلب، دریچه های منافذ آن باز هستند.

۲) اسکلت آن، علاوه بر کمک به حرکت، وظیفه حفاظتی دارد.

۳) با تحریک هر گره عصبی، همه ماهیچه های بدن فعال می شوند.

۴) رشته های میان دو طناب عصبی موازی، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند.

۷.چند مورد، درباره همه جاندارانی صادق است که در محیط های متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند و انجام بخش عمده فتوسنتز را برعهده دارند؟ (تست ۱۷۳، سراسری خارج ۹۸)

الف- رناتن (ریبوزوم) ها، عمل ترجمه را قبل از پایان رونویسی آغاز می کنند.

ب- محصولات اولیه رونویسی همه ژن ها، پیش سازهای رنا (RNA)ی پیک هستند.

ج- با قرار گرفتن عوامل رونویسی در کنار هم، سرعت رونویسی افزایش می یابد.

د- پروتئین ها می توانند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن (ریبوزوم) ها ساخته شوند.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۸.کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۷۵، سراسری خارج ۹۸)

در کرم خاکی برخلاف پلاناریا ………………….

۱) سامانه دفعی در بخشی از طول با شبکه مویرگی ارتباط دارد.

۲) سازو کارهایی وجود دارد که مشابه ایمنی غیر اختصاصی عمل می کنند.

۳) رگ شکمی به صورت قلب اصلی عمل می کند و خون را به جلو می راند.

۴) مواد غذایی ابتدا گوارش برون یاخته ای و سپس گوارش درون یاخته ای می یابند.

۹.کدام عبارت، در ارتباط با دستگاه عصبی روده ای انسان صحیح است؟ (تست ۱۷۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) فقط میزان تحرک روده را تنظیم می کند.

۲) فقط در لایه زیر مخاطی روده نفوذ می نماید.

۳) همواره همراه با دستگاه عصبی خودمختار فعالیت می کند.

۴) با اعصاب هم حس (سمپاتیک) و پادهم حس (پاراسمپاتیک) ارتباط دارد.

۱۰.کدام عبارت، در مورد همه جانورانی صادق است که بهترین شرایط ایمنی و تغذیه ای برای جنین آنها مهیا گشته است؟ (تست ۱۸۲، سراسری خارج ۹۸)

۱) هوا به وسیله مکش حاصل از فشار مثبت به شش های آنها وارد می شود.

۲) بخش جلویی طناب عصبی شکمی آنها، برجسته شده و مغز را تشکیل داده است.

۳) شبکه های مویرگی ترشح کننده مایع مغزی نخاعی، فقط در خارج از بطن های ۱ و ۲ مغز آنها قرار دارد.

۴) ویژگی ساختار قلب آنها به ترتیبی است که حفظ فشار خون در سامانه گردشی مضاعف را آسان می کند.

۱۱.در غدد جنسی یک فرد بالغ، یاخته هایی که در طی فرایند زامد زایی (اسپرم زایی) از هم جدا می شوند، چه مشخصه ای دارند؟ (تست ۱۸۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) با تقسیم خود، یاخته های تک لاد (هاپلوئید)ی را به وجود می آورند.

۲) برای هر صفت مستقل از جنس، یک دگره (الل) دارند.

۳) ابتدا به کمک بخشی از ساختار خود جابه جا می گردند.

۴) با ترشحات خود تمایز زامه (اسپرم)ها را باعث می شوند.

۱۲.در یک فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبین، در داخل اندامی از بدن که خون لوله گوارش ابتدا به آن وارد می شود، ذخیره می گردد. کدام عبارت، درباره این اندام نادرست است؟ (تست ۱۹۳، سراسری خارج ۹۸)

۱) در تولید و دفع کلسترول نقش دارد.

۲) بر سرعت تولید یاخته های قرمز خون تأثیرگذار است.

۳) به کمک یاخته های خود، گویچه های قرمز را تولید می کند.

۴) فاصله یاخته های بافت پوششی مویرگ های آن بسیار زیاد است.

۱۳.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۹۵، سراسری خارج ۹۸)

«در همه جانداران، هر رنا (RNA)یی که …………… دارد، فقط …………..»

۱) در ساختار خود پیوندهای اشتراکی – از رونویسی یک ژن حاصل شده است.

۲) در ساختار خود رمزه (کدون) پایان – در درون هسته یاخته پیرایش می شود.

۳) به رشته پلی پپتیدی در حال ساخت اتصال – توسط یک رنابسپاراز (RNA پلی مراز) ساخته شده است.

۴) به رشته رمزگذار شباهت بسیار – از طریق رمزه (کدون)های خود با پادرمزه (آنتی کدون )ها ارتباط برقرار می کند.

۱۴.کدام عبارت، در ارتباط با کلیه های یک فرد سالم نادرست است؟ (تست ۱۹۶، سراسری خارج ۹۸)

۱) با حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته می شود.

۲) انشعابات سرخرگ وابران در اطراف لوله های پیچ خورده گردیزه (نفرون) یافت می شود.

۳) به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه (نفرون)، فرایند باز جذب آغاز می شود.

۴) نوعی ترشح درون ریز به طور حتم بر دو مرحله از مراحل تشکیل ادرار تأثیرگذار است.

۱۵.مطابق با شکل رو به رو، کدام عبارت نادرست است؟ (تست ۱۹۸، سراسری خارج ۹۸)

۱) بخش ۲ همانند بخش ۱، رشته های پروتئینی دارد.

۲) بخش ۴ برخلاف بخش ۳، با رشته های عصبی در ارتباط است.

۳) بخش ۳ برخلاف بخش ۲، واجد ساختاری با صفحات بینابینی است.

۴) بخش ۱ همانند بخش ۴، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد.

۱۶.با قرار گرفتن دانه گرده گل میمونی صورتی (RW) بر روی کلاله گل میمونی سفید (WW)، کدام رخ نمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟ (تست ۲۰۳، سراسری خارج ۹۸)

۱) قرمز – WWW

۲) قرمز – RRR

۳) صورتی – RWW

۴) صورتی – RRW


پاسخنامه تست های کنکور زیست ترکیبی خارج از کشور:

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۴

پاسخ سوال ۲: گزینه ۴

پاسخ سوال ۳: گزینه ۲

پاسخ سوال ۴: گزینه ۴

پاسخ سوال ۵: گزینه ۲

پاسخ سوال ۶: گزینه ۲

پاسخ سوال ۷: گزینه ۱

پاسخ سوال ۸: گزینه ۱

پاسخ سوال ۹: گزینه ۴

پاسخ سوال ۱۰: گزینه ۴

پاسخ سوال ۱۱: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۲: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۳: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۴: گزینه ۳

پاسخ سوال ۱۵: گزینه ۲

پاسخ سوال ۱۶: گزینه ۳


گردآورنده: حسن لطفی


مطالب مرتبط:

تست های کنکور: زیست سلولی

تست های کنکور: ژنتیک

تست های کنکور: زیست گیاهی

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۱)

تست های کنکور: دستگاه های بدن (۲)

تست های کنکور: زیست جانوری

تست های کنکور: زیست تصویری داخل کشور

تست های کنکور: زیست تصویری خارج از کشور

تست های کنکور: زیست ترکیبی داخل کشور 

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: